Efektivní týmová práce a jak ji dosáhnout

Efektivní týmová práce a jak ji dosáhnout

Efektivní týmová práce je základem každé úspěšné firmy. Pojďme se podívat na specifické prvky, které jsou pro tento úspěch stěžejní a které mohou celkově zlepšit vaše týmové výsledky.

Co to znamená pracovat v týmu?

Práci v týmu definujeme skupinu lidí, kteří spolupracují na dosažení společného cíle. Na pracovišti týmová práce často zahrnuje lidi s různými dovednostmi, zkušenostmi a názory, kteří kombinují své znalosti a spolupracují na dílčích úkolech. To nabízí několik výhod jak pro jednotlivé členy týmu, tak pro společnost jako celek.

Jak týmová práce prospívá podnikání?

Týmová práce prospívá nejen jednotlivým členům, ale také pomáhá společnostem k dosahování svých stanovených cílů. Čím přesně je tato efektivita prospěšná?

Zvýšená produktivita

Schopné vedení týmu často rozděluje práci mezi členy rovnoměrně. Přidělování práce podle dovedností a silných stránek podporuje rovnost a efektivitu. To umožňuje členům týmu se lépe soustředit na produktivitu své části práce, a to na vysoké úrovni.

Větší flexibilita

Týmová práce poskytuje firmám a zaměstnancům flexibilitu a čas řešit problémy. Členové týmu, kteří se učí od ostatních, si navíc mohou navzájem doplňovat a sdílet své dovednosti a znalosti. Každý zaměstnanec může také zastoupit ostatní, když jsou mimo kancelář, což umožňuje flexibilitu pracovního rozvrhu, ale i lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. I když jednotliví členové týmu potřebují volno, týmy mohou stále pokračovat v práci a dodržovat stanovené termíny.

Prostor pro vlastní názor

Práce v týmu s efektivní komunikací umožňuje členům podílet se na diskuzích a mít prostor zdůvodňovat rozhodování jednotlivých kroků. Díky tomu mohou dosáhnout lepšího porozumění a jsou častěji motivování investovat do úspěchu firmy. Týmové interakce a diskuze navíc poskytují příležitost podívat se na problémy z různých perspektiv, což může pomoci objevit jedinečná řešení. Členové týmu mohou také získat konstruktivní zpětnou vazbu o svých silných a slabých stránkách, což v budoucnu opět podpoří lepší práci.

Méně stresu

Členové dobrého týmu se mohou spolehnout jeden na druhého. Tato vzájemná podpora snižuje stres a umožňuje jednotlivcům soustředit se na dokončení úkolů. Rozdělení práce mezi členy týmu také pomáhá zabránit duševnímu vyčerpání.

Vzájemná podpora

Při práci v týmu každý člen většinou dokáže více, než by zvládl samostatně. Týmová práce vytváří pocit sounáležitosti a větší pocity úspěchu a spokojenosti při plnění úkolů. Tyto pocity často zlepšují sebevědomí a štěstí jednotlivce a zvyšují spokojenost v práci. Vzájemná spolupráce mezi členy týmu pak buduje důvěru a vytváří silné vazby.

Rozvoj měkkých dovednosti

Práce členů týmu, kteří mají různé druhy osobnosti, vyžadují efektivní komunikaci. Při snaze dojít společně k cíli je potřeba dokázat komunikovat se všemi a umět řešit konflikty. Týmová práce navíc zlepšuje další měkké dovednosti, jako je time management a naslouchání.

Kariérní postup

Týmová práce zvyšuje dovednosti a usnadňuje kariérní postup. Během spolupráce si členové týmu sdílejí informace i schopnosti, které zvyšují znalosti všech. Další dovednosti pak vylepšují životopis a mohou pomoci při kariérním růstu ve společnosti nebo při hledání budoucího zaměstnání.

Tři prvky úspěšné týmové práce

Než začnete pracovat na optimalizaci týmové spolupráce, stanovte si jasné cíle, role každého v týmu a komunikační metody.

1. Cíl

Úspěch začíná jasně definovaným cílem, který sdílí všichni členové týmu. Definujte si konkrétní poslání a výsledky i klíčové ukazatele výkonu. Využít můžete SMART metodu, která definuje konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené cíle.

2. Role

Definováním konkrétních rolí šetříte čas i zdroje. Zamezíte tak navíc situaci, že nikdo neví, kterým směrem pokračovat, a naopak více lidí neztrácí čas stejnou činností. Navíc tak stanovíte, jak práce každého přispívá k celkovému úspěchu. Každý člen se tak bude moci soustředit na svou odpovědnost. 

3 tipy pro vás:

◾ Při vytváření týmů a přidělování úkolů zvažte dovednosti a odbornost každého jednotlivce, abyste zajistili co nejlepší výsledek.

Důležitou součástí tohoto kroku je i odměňování členů týmu za splnění počátečních cílů a/nebo dosažení významného pokroku. Pomůžete tak členům zůstat motivovaní, a navíc si každý zapamatuje důležitost jejich role. 

Manažeři by pravidelně měli poskytovat zpětnou vazbu a upozorňovat na výjimečnou práci, vyzdvihovat hodnotné nápady a chválit za dokončené úkoly. Tím motivujete celý tým.

3. Otevřená komunikace

Neefektivní komunikace je často důvodem, proč tým nedokáže dobře spolupracovat. Otevřená, upřímná a respektující komunikace je zásadní pro efektivní týmovou práci. Členové týmu se musí cítit pohodlně při vyjadřování svých myšlenek a názorů, aby každý mohl plně využít svůj potenciál. Jasná komunikace vede k větší důvěře mezi členy týmu a odbourává bariéry, které mohou práci týmu zpomalit a snížit tak efektivitu.

Chcete-li vytvořit základ pro silnou komunikaci, stanovte si jasné způsoby komunikace, jako jsou e-maily, online chaty, aplikace a sdílené nástroje, telefonní hovory nebo meetingy.

Jak podpořit práci v týmu

Každá společnost ocení zaměstnance, kteří táhnou za jeden provaz. Jak toho ale dosáhnout?

Vytvořte produktivní pracovní prostředí

Každý člen týmu bude prosperovat v jiném pracovním prostředí. Začněte přizpůsobením fyzického prostoru tak, aby vyhovoval potřebám a nárokům všech členů týmu. Při vytváření přemýšlejte o nástrojích, které může váš tým vyžadovat, o přístupu k technologiím, o možnostech spolupráce s externími pracovníky a hlavně čase, který budou v tomto prostoru trávit. 

Pokud například pracujete na kreativním úkolu, který vyžaduje společný brainstorming, měli byste mít k dispozici konferenční místnost s potřebnými nástroji, jako je interaktivní tabule, specifický software a pohodlná místa k sezení. Vzdálené spolupráci online sice přejeme, ale jsou situace, kdy je lepší se vidět osobně. A to nejen pro udržení týmové morálky. 

Buďte kreativní

Kreativita je důležitou součástí každého úspěšného týmu. Kreativní řešení problémů a experimentování jsou životně důležité koncepty, do kterých je třeba se zapojit jako skupina. Pokud tak učiníte, můžete využít jedinečné perspektivy každého k vytvoření rozmanitějších řešení.

Seznamte se mimo pracoviště

I když jste si možná upravili své pracovní prostředí tak, aby vyhovovalo všem potřebám vašeho týmu, někdy se jeho členové cítí přirozeněji v prostředí mimo práci. Setkání mimo kancelář také umožní spolupracovníkům vybudovat si vztah a sblížit se jako tým. Když se lidé mezi ostatními členy týmu cítí dobře, pravděpodobněji se zapojí do diskuzí a učí se jeden od druhého. 

Snažte se podporovat zábavu, neformální společenské akce nebo skupinové aktivity, aby se členové mohli setkávat i mimo kancelářské prostředí. Naplánujte si skupinový oběd v nedaleké restauraci nebo odpolední pauzu v kavárně. Tyto schůzky můžete využít formálně i neformálně a diskutovat nové nápady nebo oceňovat jednotlivé členy týmu za jejich pokrok. V závislosti na délce projektu se zaměřte na opakování těchto schůzek nebo naplánujte pravidelný teambuilding, který může zahrnovat společné aktivity i čas strávený nad prací.

Jděte příkladem

Jako vedoucí týmu nebo manažer je důležité plnit hmatatelné úkoly, které ostatní členové uvidí. Ujistěte se, že jste k dispozici pro komunikaci, zapojte ostatní do práce, kterou dokončíte, a nabídněte podporu. I když ji členové týmu nemusí vždy hledat aktivně, mohou se v týmovém prostředí cítit pohodlněji s vědomím, že mohou v případě potřeby vyhledat pomoc.

Poskytněte potřebné zdroje

O úspěchu rozhoduje také přístup k nezbytným zdrojům. Snažte se zajistit, aby týmy měly všechny potřebné nástroje, rozpočet a zdroje nutné k usnadnění spolupráce. 


Efektivní týmová práce motivuje zaměstnance a zároveň podporuje kreativitu. Navíc poskytuje nejen příležitosti ke spolupráci, ale také vytváří příjemné pracovní prostředí, které zvyšuje morálku. Firmy podporující týmové projekty, společně s oceňováním zaměstnanců, přitahují talentované jednotlivce a dokáží si je udržet. Pochopení výhod práce v týmu může pomoci jednotlivcům i firmám uspět. 

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.