Proč nepodcenit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Proč nepodcenit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců by pro vás jako firmu mělo být stěžejní. Nejen, že se v době rychlého vzrůstu, inovací, vzniku nových trhů a růst konkurence jedná o nutnost, zároveň se ale posouvá i vaše firma. Je důležité, abyste na vzdělávání pracovníků pohlíželi jako na investici, která se vám vrátí v podobě vzdělaných a schopných pracovníků, kteří vám zároveň zajistí kvalitu, stabilitu a další rozvoj firmy. 

Proč vzdělávat své zaměstnance?

Při vzdělávání pracovníků je nutné myslet na jeho hlavní přínos – rychlé a efektivní začlenění nového zaměstnance do daného systému práce tak, aby byl schopen svou práci vykonávat co nejdříve a v požadované kvalitě. 

Jedním z důvodů, proč své zaměstnance vzdělávat, je především neustálý vývoj nových technologií. Zaměstnanci musí být připraveni na změny a umět s technologiemi pracovat. Zároveň je potřeba se vzdělávat v nových procesech, aby mohli všichni pracovat co nejefektivněji a zjednodušila se tak jejich výkonnost práce. Implementace informačních technologií do každodenní praxe je nevyhnutelná a pokud ve firmě zavádíte nové procesy, nové technologie nebo stroje, školení je na místě. 

Důležitým aspektem je také rychle se měnící společnost – zaměstnanci se musejí umět přizpůsobit změnám a umět na ně reagovat.

Dalším důvodem jsou inovace na trhu služeb i práce nebo zvyšování kvality výrobků. Pracovníci musí mít přehled v tom, co vaše firma nabízí a opět je potřeba, aby dokázali na tyto změny reagovat a uměli se přizpůsobit i třeba novým způsobům výroby.

Opomenout nemůžeme ani nově vzniklé zákony nebo jejich nové znění, ať už se jedná například o environmentální nebo bezpečnostní zákony. Školení na tyto odborné změny se bude týkat především vašeho HR oddělení, které už samotné zaměstnance může dále informovat.

Ve chvíli, kdy plánujete restrukturalizaci firmy, zaměstnanci si musí zvyknout na nové pracovní činnosti nebo prostředí a je tedy potřeba, abyste je na nové procesy postupně připravili a naučili je s nimi pracovat.

Důraz byste měli klást zejména na vzdělávání zaměstnanců ve vedoucích pozicích, kteří by se měli rozvíjet v několika oblastech, ať už jsou to kompetence v oblasti managementu nebo oborové znalosti ve vykonávané práci. Důležité je pamatovat na to, že také samotní zaměstnanci očekávají, že jejich zaměstnavatel bude ke vzdělávání přistupovat aktivně.

Co firmě přinese vzdělávání zaměstnanců?

Zvýší se produktivita práce a tím i zisk pro vaši firmu

Firma bude rychleji reagovat na změny na trhu

Získáte motivované zaměstnance, kteří nebudou chtít odejít ke konkurenci, a naopak budou mít chuť pracovat více – vzdělávání považují za benefit a mohou ho brát jako odměnu za dobře vykonanou práci. Zároveň mají pocit, že se někam posunují, že na ně firma myslí 

Zaměstnanec dostává lepší šanci na kariérní postup a případně uplatnění na trhu práce, což opět dále motivuje

Zároveň nastane menší pravděpodobnost k ukončení pracovního poměru i z vaší strany

Usnadní se procesy ve firmě

Získáte větší vliv na konkurenceschopnost podniku

Zvýší se atraktivita firmy na trhu práce a ulehčí vám získat nové zaměstnance

Urychlí se personální a sociální rozvoj zaměstnanců

Na co si dát pozor?

Měli byste být obezřetní v tom, aby nabídka vzdělávání a školení nenarušila pohodu mezi zaměstnanci. Vhodnou formu byste měli najít pro všechny ve firmě. Ze vzdělávání by se nikdy neměl stát nástroj, který bude firmu rozdělovat na ty, kteří se mohou vzdělávat, a na ty ostatní, kteří na to nemají nárok nebo si to musí nějak zasloužit. Ne každý ale musí mít stejný vzdělávací plán. Za prvé to není efektivní a za druhé to nedává to smysl z hlediska potřeb jednotlivých oddělení ve firmě ani z hlediska potřeb jednotlivců.

Dále jsou pro vás důležité finance. V prvé řadě ve smyslu investice do vzdělávání vašich pracovníků. Důkladně si zjistěte obsah školení nebo konference, na které svého zaměstnance posíláte, aby vám byla zaručena nějaká návratnost, tedy minimálně v nově nabytých znalostech, které jsou přínosné pro firmu. Pokud se někdo účastní školení či kurzu, ostatním z týmu pak může předat, co ho tam zaujalo, nebo rovnou implementuje tipy ze školení do praxe. Do vzdělávání jsou takhle postupně zahrnutí všichni. Jedná se tedy způsob, kde byste mohli efektivně ušetřit. 

Myslete na to, že na prvním místě musí být rozpočtově zajištěna ta školení, která jsou povinná ze zákona (zejména ve výrobních firmách). Dále existuje možnost grantů, podpora odborného vzdělávání zaměstnanců nebo různé dotace, o které můžete v oblasti vzdělávání zažádat. 

Nezapomínejte, že není-li dohodnuto jinak, pak zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Otázkou pak může být i zvyšování platu ve chvíli, kdy se díky kurzům zvýší pracovníkovi jeho kompetence. Vše samozřejmě zvažte od jeho pracovních výsledků, schopností, poctivosti, výkonu za odpracované roky a také pokud odvádí více práce, než je uvedeno v samotném popisu jeho činnosti. Zároveň také porovnávejte s konkurencí, zda by vyšší plat v jiné firmě nezvedlo zaměstnance z vaší židle. Domluvit se můžete i na jiných odměnách nebo dalších benefitech.

Jak vzdělávat zaměstnance?

Vzdělávání zaměstnanců si důkladně promyslete, například pomocí vzdělávacího plánu, který by měl obsahovat základní body:

Jaké školení nebo forma rozvoje je pro pracovníka potřebné

Jak bude vzdělávání nebo školení probíhat

Kdy a kde bude probíhat

Jak dlouho potrvá

Do kdy je potřeba školení absolvovat 

Promyslete, zda školení bude probíhat online nebo offline formou a zda půjde o dlouhodobě vzdělávání nebo jednorázové školení, přednášky, videokurzy, seminář, samostudium atd. Každá varianta má samozřejmě nějaké plusy nebo i mínusy a je zcela na vás, jakou metodu budete preferovat v návaznosti i na vaše možnosti, ať už finanční nebo procesní.

Rozvoj zaměstnanců může mít několik podob. Jednat se může i o povinná školení, která vycházejí ze stanovených pracovně-právních předpisů nebo požadavků, bez jejichž splnění nelze vykonávat danou práci. Dále můžete své zaměstnance doškolovat v jejich odborném vzdělávání, kdy si pracovník rozšiřuje a prohlubuje svou kvalifikaci, například právě z důvodu existence nových technologií. Další metodou vzdělávání pak může být rekvalifikace (přeškolování), kdy si člověk formuje pracovní schopnosti, které jsou v určité míře odlišné od těch současných. Dbejte na využívání správných vzdělávacích metod, které budou v rámci vzdělávacího procesu efektivní a povedou ke zvýšení znalostí jednotlivých zaměstnanců.

Zaměřit se můžete i na obecné rozvojové kurzy a programy, které se můžou týkat informační gramotnosti nebo kritického myšlení. Jeho důležitost jsme popsali v tomto článku.

Dále se můžete inspirovat spoustou team-buildingových aktivit nebo se zaměřit na podporu duševního zdraví na pracovišti. 

Důležitým vzdělávacím programem je i výuka cizích jazyků. Dnešní možnosti jsou nepřeberné, lektoři mohou navštěvovat vaši firmu ve vámi preferovaných časech nebo můžete umožnit svým zaměstnancům docházet do jazykové školy a studium jim proplatit. Zároveň v mezinárodních společnostech, v nichž jsou často zaměstnáni cizinci, je poskytnutí těchto vzdělávacích kurzů většinou opravdu potřeba.


V každém případě dbejte na pozorování a porovnávejte trh. Všímejte si mezer, které ve vaší firmě vznikají a jaké znalosti vašim zaměstnancům chybí. Jejich rozvoj je pro vaši firmu důležitý, proto se mu věnujte aktivně a naslouchejte svým zaměstnancům, jejich názorům a potřebám.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.