Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, upravují pravidla, kterými se řídí vztahy mezi společností HAJR UP s.r.o., IČO: 09261958, sídlem Došlíkova 2901/3, 636 00, Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118106 jako provozovatelem (dále jen „provozovatel“), inzerentem, uživatelem, nebo jen návštěvníkem AplikacePrace.cz.

1.2. VOP platí ve všech případech, pokud nebyly mezi provozovatelem a inzerentem, uživatelem, nebo návštěvníkem písemnou smlouvou sjednány podmínky jiné.

1.3. VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy a uzavřením smlouvy inzerent, nebo uživatel potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito VOP, přičemž odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

1.4. VOP jsou závazná pro inzerenta, nebo uživatele registrací a vytvořením profilu na AplikacePrace.cz. VOP upravují také práva a povinnosti mezi provozovatelem a návštěvníkem.

1.5. Smlouva o poskytování služeb je inzerentem nebo uživatelem uzavřena odesláním řádně vyplněného registračního formuláře poskytovateli. Smlouva je uzavřena elektronicky.

1.7. Provozovatel výslovně poučuje inzerenta (tj. podnikající fyzickou i právnickou osobu), že je v souvislosti se svou činností správcem a v některých případech zpracovatelem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation - GDPR), také jen "Nařízení", a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Definice pojmů

2.1. AplikacePrace.cz je webový portál provozovatele umožňující inzerovat a vyhledávat nabídky práce. Také jen "Web".

2.2. Inzerentem se pro účely smluvních vztahů a těchto VOP rozumí podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným identifikačním číslem osoby (také jen "IČO"), která využívá služeb provozovatele při inzerci svých nabídek práce na portálu AplikacePrace.cz.

2.3. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která užívá stránky AplikacePrace.cz provozovatele a služby ať bezplatné či placené tím, že se registruje a vytvoří si svůj uživatelský účet.

2.4. Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která přijde do styku s webovým portálem AplikacePrace.cz, informacemi zde uvedenými nebo nabízenými službami.

2.5. Smlouva je dohoda uzavřená mezi provozovatelem a uživatelem nebo inzerentem, na jejichž základě jsou inzerentovi poskytovány objednané služby; součástí každé smlouvy jsou i tyto VOP, není-li uvedeno jinak. Za uzavření smlouvy se považuje i elektronická objednávka vybraných služeb, případně faktura.

2.6. Uzavřením smlouvy se rozumí bezvýhradná akceptace těchto VOP a v případě placených služeb i zaplacení ceny služeb provozovateli.

2.7. Uzavřením smluvního vztahu uživatele a provozovatele uživatel přijímá VOP a zavazuje se jimi řídit a uděluje provozovateli svůj výslovný souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů. Bližší podmínky upravuje dokument Ochrana osobních údajů.

2.8. Služby jsou veškeré činnosti poskytované provozovatelem, a to buď poskytované zdarma nebo v placené formě.

2.9. Ceník služeb – přehled všech služeb poskytovaných provozovatelem inzerentům za úplatu, s uvedením jednotlivých cen dostupný zde.

2.10. Oficiální (kontaktní) email – email, který je uveden na Webu v sekci Kontakt nebo v kontaktním formuláři, sloužící k oficiální emailové komunikaci s provozovatelem (dále jen „Email“).

2.11. Databáze či Databáze uživatelů - databáze životopisů uživatelů a jejich profily, spravovaná provozovatelem.

2.12. Personální agentura (také "zprostředkovatel") – osoba nebo společnost, která prostřednictvím inzerce na Webu získává vhodné pracovníky pro další subjekty.

3. Registrace

3.1. Účet si inzerent nebo uživatel založí vyplněním registračního formuláře na webu AplikacePrace.cz. Registrace je dokončena potvrzením kontaktních údajů prostřednictvím odkazu, který uživatel nebo inzerent obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu po vyplnění registračního formuláře. Registrací je uzavřena smlouva, placené služby mohou být poskytnuty na základě individuální smlouvy odesláním elektronického formuláře.

3.2. Zveřejnění inzerátu inzerentem je možné pouze po předchozí dokončené registraci nebo jeho přihlášení se do již registrovaného profilu a jde-li o placenou službu, po uhrazení ceny služby.

3.3. Inzerent, nebo uživatel má právo na přístup k objednaným službám, a to prostřednictvím svého profilu. Tento přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které si inzerent, nebo uživatel zvolí při registraci a používá pro přihlášení do profilu.

3.4. Inzerent, nebo uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje před zneužitím, přičemž provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.

3.5. Ke komunikaci mezi portálem AplikacePrace.cz a inzerentem, nebo uživatelem slouží primárně e-mail využitý při registraci, nebo následně změněný v profilu.

4. Smlouva

4.1. Provozovatel přijímá objednávky od inzerentů, na základě kterých poskytuje své placené služby. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení provozovateli.

4.2. Návrh inzerenta na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce (dále jen „objednávka“) inzerenta na placené služby přijímá provozovatel především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v elektronických systémech provozovatele.

4.3. Vyplněním tohoto formuláře a kliknutím na tlačítko "Vložit inzerát" učiní inzerent provozovateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí inzerce, a to v rozsahu zvoleném inzerentem a za cenu dle platného Ceníku služeb a v souladu s těmito VOP.

4.4. Inzerent odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami uzavření smlouvy i těmito VOP, Ceníkem služeb a Ochranou osobních údajů.

4.5. Objednávka je akceptována provozovatelem a smlouva o poskytnutí inzerce je uzavřena konkludentně okamžikem zahájení poskytování služby provozovatelem, tedy okamžikem zveřejnění inzerce na inzertním portálu.

4.6. Provozovatel má právo do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení objednávku zrušit, a to v případě, že: a) realizace objednávky by nebyla v souladu obchodní politikou provozovatele; b) realizace objednávky by byla v rozporu s dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku, nebo s právními předpisy ČR; c) objednávku provedl inzerent, který porušil své povinnosti vyplývající z VOP nebo ze smlouvy v rámci předchozí spolupráce. d) objednávka je v rozporu s VOP, nebo smlouvou.

4.7. Smlouva je uzavřena: a) konkludentně okamžikem započetí poskytování služeb v souladu s objednávkou inzerenta a dalšími závaznými dokumenty tvořícími obsah smlouvy; a nebo b) uzavřením písemné smlouvy v případech, kdy se na tom strany dohodnou nebo to provozovatel požaduje; a c) uhrazením ceny služby, je-li služba zpoplatněna.

4.8. Inzerent uzavřením smlouvy souhlasí: a) s obsahem smlouvy, zejména s VOP, Ochranou osobních údajů, a Ceníkem služeb, s udělením souhlasů dle VOP; b) s termíny a dalšími podmínkami poskytování služeb dle smlouvy; c) s omezeními vyplývajícími z technických možností prostředí sítě internet a elektronických systémů provozovatele.

5. Druhy služeb

5.1. AplikacePrace.cz poskytuje podnikatelům služby zejména v oblasti inzerce volných pracovních míst na webovém portálu AplikacePrace.cz.

5.2. Služby uživatelům aplikace: a) vytvoření vlastního profilu, který je dostupný inzerentům v databázi; b) generátor životopisu; c) projevení zájmu o pracovní nabídky; d) přehled inzerátů, na které uživatel reagoval; e) integrované zprávy pro komunikaci mezi inzerenty a uživateli; f) nabídka doplňkových služeb pro uživatele v sekci služby; g) komentáře u příspěvků společností; h) nastavení upozornění a doplňkových notifikací na email.

5.3. Služby inzerentům aplikace: a) přidávání a správa inzerátů; b) prohlížení profilů registrovaných uživatelů (životopisů) v databázi; c) vlastní kariérní stránka; d) přidávání fotek ze společnosti inzerenta do galerie, vybraná videa, psaní příspěvků a článků s možností zpětných odkazů; e) integrace google analytics a facebook pixelu pro měření inzerce i výkonu profilu inzerenta; f) nabídka doplňkových služeb pro společnosti v sekci služby.

5.4. Inzerent, nebo uživatel je oprávněn kdykoli aktualizovat své údaje a nastavení služby přes webového rozhraní služby, nebo prostřednictvím provozovatele.

5.5. Provozovatel umožňuje inzerentům chráněný přístup do Databáze provozovatele. V odůvodněných případech, zejména v případě nových inzerentů, u kterých podle posouzení provozovatele existuje riziko zneužívání údajů uživatelů o práci uvedených v Databázi, je provozovatel oprávněn těmto inzerentům přístup do Databáze omezit nebo odmítnout. Inzerent je oprávněn údaje získané z Databáze o uživatelích užívat výlučně pro vyhledávání vhodného zaměstnance.

6. Užívání služeb

6.1. Provozovatel inzerentovi na základě smlouvy a těchto VOP umožňuje spravovat personální inzerci zveřejněné na AplikacePrace.cz.

6.2. Za účelem provozování služby provozovatel zpracovává následující údaje inzerenta: firma, název, jméno a příjmení, adresu sídla, místa podnikání, IČO, zápisy v obchodním rejstříku či jiném registru, kontaktní e-maily, telefonní čísla. Z uvedených údajů inzerenta především jméno a příjmení, adresa místa podnikání, kontaktní e maily, telefonní čísla, tj. údaje vztahující se k fyzickým osobám, požívají režimu ochrany dle nařízení GDPR. Požaduje-li inzerent v souvislosti se svou činností zveřejňovat osobní údaje třetí osoby, zavazuje se o skutečnosti, že jsou k jeho pokynu takové údaje zpracovávány, informovat třetí osobu, které se zpracování osobních údajů týká, a současně ji transparentním způsobem poučit o jejich právech zejména ve smyslu čl. 12 až čl. 23. nařízení GDPR. O poučení inzerent vede dokumentaci, kterou je povinen na žádost bezplatně předložit provozovateli, orgánům a institucím státu.

6.3. V případě, že inzerent poruší své povinnosti, specifikované v předchozím ustanovení tohoto článku VOP, zavazuje se nahradit provozovateli případnou škodu, která mu v souvislosti s porušením tam uvedených povinností inzerenta vznikla.

6.4. Odpovědnost za obsah, pravdivost, jakož i odpovědnost z titulu práva duševního vlastnictví a práv souvisejících, ve vztahu k obrázkům, textům a dalším uveřejněným souborům, nese inzerent. Inzerent rovněž odpovídá za pravdivost, přesnost a úplnost a způsob provedení materiálů, které jsou v jeho inzerátech zveřejňovány.

6.5. Uzavřením smlouvy s provozovatelem inzerent rovněž souhlasí a bere na vědomí, že provozovatel není nikterak odpovědný za jakékoliv právní jednání inzerenta v souvislosti s využíváním webu AplikacePráce.cz, jakož i za případné škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle těchto VOP, které by mohly třetím stranám vzniknout.

6.6. Provozovatel neručí za přesměrování internetových adres inzerentů na webové stránky třetích stran.

6.7. Inzerent, uživatel, nebo návštěvník uzavřením smlouvy bere na vědomí a byl seznámen s tím, že Web provozovatele, který budou sloužit k plnění ze smlouvy, může mít dočasný výpadek po dobu trvání důvodů: úprav a oprav vedoucích především ke zkvalitňování služeb, výpadku serverů, výpadku služeb dodavatele elektřiny či přístupu k veřejné síti internet provozovateli, vyšší moci, nouzového stavu, válečného stavu, stavu ohrožení státu, stavu nebezpečí neumožňuje-li či znesnadňuje plnění smlouvy provozovateli, jiného krizového stavu, stávky, občanského nepokoje apod. Za takový dočasný výpadek přitom inzerentovi, uživateli, návštěvníkovi nevzniká právo na náhradu újmy, ušlého zisku, slevu ceny či jiná práva vůči provozovateli. Strana není odpovědná za nesplnění jakékoliv povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala. Jestliže nesplnění povinnosti ze smlouvy je způsobeno třetí osobou, kterou strana pověřila plněním celého smluvního závazku nebo jeho části, je vyloučena její odpovědnost pouze v případě, že: (i) strana není odpovědna podle předchozího odstavce a (ii) osoba, kterou strana pověřila splněním povinnosti, by nebyla odpovědna, kdyby se ustanovení předchozího odstavce vztahovalo na ni. Vyloučení odpovědnosti podle tohoto ustanovení je účinné po dobu, po kterou trvá překážka. Strana, která neplní povinnosti, musí oznámit druhé straně překážku a její důsledky na svou způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá strana v přiměřené lhůtě poté, co strana, která neplní povinnost, se dozvěděla nebo měla dozvědět o takové překážce, je tato strana odpovědná za škodu tím vzniklou. Ustanovení nebrání tomu, aby kterákoli ze stran vykonala jiné právo než nárok na náhradu újmy podle VOP či smlouvy. Provozovatel se zavazuje zajišťovat v co nejvyšší možné míře bezproblémový chod svých internetových stránek AplikacePrace.cz, prostřednictvím kterých poskytuje služby inzerentovi.

6.8. Provozovatel je oprávněn po předchozím upozornění zrušit registraci a profil inzerenta, či uživatele pokud porušil podmínky VOP.

6.9. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění pozastavit přístup k profilu inzerenta, či uživatele nebo jej zrušit v případě, že je zde podezření, že v rámci užívání služby porušuje právní předpisy či práva třetích osob. Inzerent, či uživatel nemá nárok na náhradu újmy, ušlého zisku, slevu z ceny, nebo náhradní plnění.

6.10. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku užívání služby s výjimkou škody způsobené úmyslným škodným jednáním poskytovatele.

6.11. Účet a profil inzerenta lze zrušit v uživatelském rozhraní. Zrušením účtu a profilu inzerenta dojde k vypovězení smlouvy ze strany inzerenta bez výpovědní doby, přičemž nevzniká nárok na vrácení ani části ceny služby. Inzerent je povinen před smazáním účtu a profilu smazat také veškeré své inzeráty, jinak budou smazány provozovatelem.

6.12. V případě, že se inzerent dozví o protiprávní povaze obsahu, který je zveřejněn na jeho uživatelském účtu, zavazuje se jej ihned odstranit. To stejné platí pro případ, že inzerentovi v minulosti náležel právní titul k užívání obsahu, avšak tento právní důvod pominul.

6.13. Pokud se bude jednat pouze o podezření inzerenta, že by nějaký obsah na jeho uživatelském účtu mohl být protiprávní, vyrozumí o tom neprodleně provozovatele, a na jeho žádost obsah dočasně znepřístupní.

6.14. V případě, že provozovateli vznikne v souvislosti s obsahem zveřejněným na uživatelském účtu inzerenta jakékoliv újma, ušlý zisk, či další náklady, zavazuje se je inzerent nahradit v plné výši, a to nejpozději do 14 dní ode dne, kdy byl k jejich náhradě provozovatelem vyzván.

6.15. Inzerent: a) může čerpat jen služby, které má objednané a inzerci může využívat buď: (i) vlastními silami, osobně, (ii) případně může na využívání těchto služeb pověřit odpovědnou osobu, která zastupuje (a jedná jménem) Inzerenta - může to být např. personalista (-tka) v dané společnosti, asistent (–ntka); tato osoba potvrzuje, že má právo zadávané informace zveřejňovat. b) ručí za obsahovou stránku pracovních nabídek či dalších informací zveřejněných na Webu, c) zavazuje se za to, že v případě uveřejnění jakéhokoliv loga, fotografie, materiálů, názvu společnosti či jakéhokoliv jiného obsahu duševního vlastnictví, autorského zákona nebo ochranných známek má k tomuto zveřejnění všechna práva, licence či souhlasy od dotčeného subjektu (dotčených subjektů); d) je plně odpovědný za inzerci zadávanou ze svého účtu, v případě zneužití mu nepřísluší náhrada neoprávněně vyčerpaných služeb cizí osobou; e) zavazuje se, že název inzerátu nesmí být napsán pouze nebo z velké části velkými písmeny. f) zavazuje se, že inzerát nesmí diskriminovat určitou skupinu, ať už na základě pohlaví, etnika, náboženství a dalšího. g) zavazuje se, že inzerát nesmí obsahovat vulgarismy či jiná hanlivá slova. h) zavazuje se, že inzerát je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. i) do nabídek může inzerent vkládat externí odkazy. Tyto odkazy však musí být v přímé souvislosti s inzerovanou nabídkou. V případě, kdy toto pravidlo nebude splněno, vyhrazuje si provozovatel možnost takový odkaz odstranit. j) úpravy inzerátu jsou povoleny, ne však jeho nadpis nebo zařazení v oboru. k) je zakázáno inzerovat více nabídek zároveň pod jednou vloženou nabídkou. l) zavazuje se, že kontakty na uživatele získané prostřednictvím užíváním služeb provozovatele nezneužije pro svou potřebu, neposkytne je třetím osobám (mimo odpovědné osoby v souvislosti s pracovní pozicí), či je jak nezneužije; m) nesmí kopírovat, distribuovat či jinak dále zveřejňovat jakýkoliv obsah Webu bez písemného souhlasu provozovatele; n) zavazuje se, že veškeré informace získané v rámci spolupráce s provozovatelem či v jakékoliv spojitosti s Webem (např. know-how, marketingové záležitosti, obchodní podmínky, způsob spolupráce s provozovatelem i další skutečnosti), bude považovat za obchodní tajemství a nebude je dále šířit, a to ani po případném ukončení spolupráce s provozovatelem o) nesmí uvádět v pozicích jen obecná, nejasná tvrzení; p) souhlasí s tím, že provozovatel může některé údaje zadané inzerentem (např. typ nabízené pozice, počet zadaných inzerátů) použít k vytváření souhrnných statistik a přehledů, či jinak dále užívat, vždy však jen za předpokladu zachování anonymity inzerenta; q) nese za veškeré své jednání (dotčení či porušení jakýchkoliv práv třetích osob či jakékoliv jiné skutečnosti) plnou odpovědnost se všemi následky a důsledky; případnou škodu je povinen provozovateli uhradit na výzvu provozovatele.

7. Podmínky inzerce

7.1. Inzerenti jsou povinni inzerovat prostřednictvím Webu provozovatele výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani provozovateli a nebudou působit klamnou představu o povaze nabízené nebo poptávané pozici.

7.2. Za obsah prezentovaných informací je odpovědný inzerent, který tímto vyslovuje souhlas, aby provozovatel uchovával informace sloužící k identifikaci konkrétního inzerenta, který uložil informace do elektronických systémů provozovatele.

7.3. Informace získané v souladu se smlouvou je provozovatel oprávněn použít pro případné řešení sporu s inzerentem, který vznikl jako důsledek uvedení informací v rozporu s VOP, což může vést k zamezení používání elektronických systémů provozovatele.

7.4. Vložené nabídky jsou pro větší komfort inzerentů automaticky schváleny a kontrole podléhají až zpětně, nejpozději však do třetího (3.) dne od jejich vložení.

7.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu inzerátů, a to zejména ve věci úpravy kontaktních údajů, správného zařazení inzerátu do příslušné kategorie, či jakékoliv další části vložené uživatelem. Provozovatel se zároveň zavazuje, že tyto změny bude provádět výlučně s cílem zlepšit kvalitu nabídky inzerenta. O případných změnách nabídky bude inzerent uvědoměn na kontaktní adresu pro komunikaci s provozovatelem.

7.6. Všechny inzeráty jsou po uhrazení ceny služby zveřejněny na profilu inzerenta, ve vyhledávání i na mapách AplikacePrace.cz. Nadstandardní funkce a výhody jednotlivých nabídek jsou zveřejněny v Ceníku služeb.

7.7. Provozovatel si vyhrazuje nárok sdílet nabídky pracovních pozic na sociálních sítích provozovatele s cílem propagace jak samotného Webu, tak vložené nabídky inzerenta. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo výběru takových pracovních nabídek.

7.8. Platnost základní nabídky je 30 dní, u prémiových nabídek je prodloužena na 60 dní. Ceny všech nabídek se řídí platným Ceníkem služeb.

7.9. Provozovatel není povinen poskytovat služby zejména v případě, že: a) Inzeráty nabízejí pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu. b) Inzeráty nabízejí pracovní pozici jejíž obsah se týká sexuálních služeb, případně obsahuje sexuální podtext. c) Inzerent podmiňuje získání práce, či zprostředkování informací spojených s nabídkou práce zaplacením libovolného poplatku. d) Informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice, bezdůvodné opakování obsahu inzerátů např. platu v názvu pozice, různé pobídky typu spěchá, nutné, nejlepší práce v názvu pozice). e) Informace mohou poškodit dobré jméno či pověst provozovatele nebo jiných fyzických či právnických osob. f) Inzerát obsahuje prezentaci reklamních sdělení nesouvisejících s danou nabídkou práce, případně odkazuje na formuláře vyžadující registraci osob mimo elektronické systémy provozovatele. g) Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech inzerenta (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy. h) Znění inzerátu je v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy, nebo VOP. i) Inzerát je duplicitní (shodný) s jiným aktuálně zobrazeným inzerátem stejného inzerenta.

7.10. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací inzerátu.

7.11. Provozovatel může upozornit inzerenta na rozpor jeho jednání se smlouvou a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z Webu, a to i bez souhlasu inzerenta nebo bez předchozího upozornění. Provozovatel je v takovém případě oprávněn ukončit poskytování služeb inzerentovi a takovou smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

7.12. V případě poskytování služby prohledávání Databáze uživatelů inzerent nesmí užívat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení elektronických systémů provozovatele, porušení tohoto ustanovení je považováno za podstatné porušení smlouvy.

7.13. V případě podstatného či opakovaného porušení smlouvy inzerentem si provozovatel vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Webu, ukončit smlouvy, zrušit profil.

7.14. V nabídce práce i brigád je zakázáno uvádět www nebo jinou formu odkazovat na webové stránky či aplikace mimo portály provozovatele, pokud nesouvisí s nabídkou pracovní pozice nebo inzerentem a současně, pokud takové webové stránky nejsou v rozporu s VOP.

7.15. Všem návštěvníkům Webu je dále zakázáno provádět jakékoliv nekalé praktiky (nadměrně zatěžovat server, snažit se Web jakkoliv poškodit, využívat roboty, zneužívat informace obsažené na Webu, posílat nevyžádané emaily – spam, jakkoliv reagovat na inzeráty bez vůle být zaměstnání či získat další informace k práci, aj.), jednat jménem provozovatele či jakkoli poškozovat jeho dobré jméno, sbírat a shromažďovat data uvedená na Webu, zveřejňovat na Webu (v životopisech, inzerátech aj.) nepravdivé, neúplné, klamné informace.

7.16. Zakazují se inzeráty, které jsou v rozporu s těmito podmínkami, platnými právními předpisy ČR či přímo vykonatelnými nařízeními EU a pravidly VOP (dále jen „zakázaná inzerce“). V případě, že by inzerent při své inzerci pracovní pozice prostřednictvím Webu provedl zakázanou inzerci, dochází k porušení smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto VOP, a provozovatel je oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu.

7.17. V případě smazání nabídky provozovatelem z důvodu porušení VOP se platba za toto vložení nabídky nevrací a inzerentovi nevzniká nárok na náhradu újmy, ušlého zisku apod.

7.18. Inzerent souhlasí s tím, že provozovatel může jeho nabídky zobrazit kromě AplikacePrace.cz i na dalších místech pro podporu odezvy na inzerci, a to jak v „online" verzi - na internetu, např. na spolupracujících www stránkách, na stránkách univerzit atd., tak i v tištěné verzi - na nástěnkách na vysokých školách, na letáčcích rozdávaných studentům aj. U nabídek můžou být uvedené všechny informace inzerátu, které inzerent zadal při jeho vytváření (např. firma, popis pozice, mzda, datum nástupu aj.) s tím, že nadpis i popis pozice může být provozovatelem částečně upraven - např. zkrácen text (z důvodu omezeného místa na informace o brigádě), avšak vždy tak, aby obsah nabídky byl vždy zachován ve smyslu, jakým byla nabídka inzerentem zadána (tj. nebudou se u nabídky vymýšlet nepravdivé informace).

8. Reklamační řád

8.1. Inzerent má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na Webu provozovatele v souvislosti s jemu poskytovanou službou. Chybou na straně provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost služeb uvedených v objednávce, a to po dobu delší než 24 hodin během předchozích 48 hodin. Chybou na straně provozovatele není, pokud služby nejsou u inzerenta dostupné v důsledku výpadku připojení inzerenta na síť internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které provozovatel neodpovídá.

8.2. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 7 dní ode dne, kdy inzerent chybu zjistil případně mohl zjistit.

8.3. Inzerent je oprávněn uskutečnit reklamaci na e-mail provozovatele, přičemž reklamace musí být doručena provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do 14 dní ode dne jejího převzetí.

8.4. V případě reklamace plateb za placené služby hrazenou přes platební bránu GoPay je inzerent povinnen uvést, čeho přesně se reklamace týká a další podrobnosti související s platbou za účelem rychlého vyřízení reklamace.

9. Ceny služeb

9.1. Základní režim služeb vede provozovatel pro své inzerenty, nebo uživatele bezplatně. Zpoplatněné služby jsou uvedeny v Ceníku služeb.

9.2. Placené služby se hradí vždy na určené časové období předem, kdy aktuálně je možné uhradit pouze kartou a to přes platební bránu GoPay.

9.3. Faktury jsou inzerentům k dispozici, včetně stažení, v záložce "Platby" v menu aplikace. Inzerent souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

9.4. Platba se má za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet poskytovatele.

9.5. Veškeré objednávky je možné zrušit do 24 hodin od objednání.

9.6. Po úhradě platby budou inzerentovi zpřístupněny placené služby.

9.7. Cena služby je určena platným Ceníkem služeb zveřejněným na Webu v den objednání služby. Provozovatel si vyhrazuje právo změny Ceníku služeb.

9.8. Inzerent uzavřením smlouvy prohlašuje, že byl podrobně provozovatelem seznámen s konkrétní cenou za jeho služby, s touto cenou souhlasí a nebude ji nikterak rozporovat. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (také jen "DPH"), není-li výslovně stanoveno jinak, a k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši dle aktuálních platných a účinných právních předpisů, stane-li se provozovatel plátcem daně.

9.9. Jestliže provozovatel znepřístupní inzerentovi dočasně nebo i trvale možnost čerpat nabízené služby především z důvodu neuhrazení závazku, porušení VOP nebo i jiného důvodu, nemá inzerent nárok na náhradu škody, ušlý zisk či jiné újmy způsobené nemožnosti inzerce na Webu.

9.10.Inzerent bere na vědomí, že cena služeb dle Ceníku služeb je stanovena na sjednané období s tím, že je povinen ji uhradit v plné výši i v případě, kdy celé období, na které byla služba sjednána, nevyužije (např. inzerát smaže nebo pozastaví inzerát či profil před uplynutím sjednaného období).

9.11.Inzerent prohlašuje, že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo návrh na zahájení exekučního řízení, a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.

10. Mlčenlivost

10.1. Bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoliv, strana, která během jednání získá od druhé strany obchodní informace, je povinna uchovat je v tajnosti a nepoužívat je neoprávněně pro svůj prospěch. Inzerent souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby provozovatele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Pouze v případě, vyžaduje-li to zákon, mohou smluvní strany některé potřebné údaje poskytnout třetí osobě (policii, soudu nebo oprávněné osobě), a to jen v míře nezbytně nutné.

10.2. Provozovatel se zavazuje, že všechny odpovědné osoby, které přijdou do styku s osobními údaji inzerenta, uživatele, nebo návštěvníka, žádným způsobem tyto informace nezneužijí ani neposkytnou třetím osobám, nestanoví-li něco jiného právní předpis, nebo není-li dán předchozí souhlas. Provozovatel je povinen plnit své povinnosti správce či zpracovatele osobních údajů subjektů údajů dle Nařízení a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon"). Provozovatel zpracovává veškeré osobní údaje zákonným způsobem a svědčí mu některý z právních důvodů pro takové zpracování dle Nařízení či zákona.

10.3. Inzerent souhlasí s tím, že jeho logo a firma mohou být zveřejněny na internetových stránkách provozovatele v referencích jako subjekt, který na stránkách provozovatele inzeruje své pracovní nabídky (nebo je zde dříve inzeroval). V případě, že inzerent s případným zveřejněním jeho loga či firmy nesouhlasí, po písemném oznámení přes oficiální kontaktní formulář provozovatele může tuto skutečnost nahlásit, nejpozději do sedmi (7) pracovních dní od doručení zprávy provozovatel toto logo či firmu ze svých internetových stránek odstraní (zobrazení loga u nabídek Inzerenta se na tuto skutečnost nevztahuje, zde si logo nahrává a spravuje sám inzerent).

10.4. Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace: a) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy (např. Policie České republiky); b) jejichž zveřejnění je provozovatel oprávněna anebo povinna v souvislosti se smlouvou; c) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými; d) k jejichž zveřejnění dala příslušná strana druhé straně výslovný souhlas; 10.5. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání smlouvy.

11. Odpovědnost za újmy

11.1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, kdy inzerent nemůže využívat služby provozovatele způsobené: a) vyšší mocí (nečekanou skutečností, kterou nemohl provozovatel ovlivnit) b) technickými problémy nezávislými na Provozovateli c) problémy způsobenými třetí stranou d) nefunkčností systému z jakéhokoliv jiného důvodu

11.2. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za: a) jakékoliv přímé i nepřímé škody způsobené inzerentovi vzniklé v souvislosti se zobrazováním nabídek na Webu, s výběrem nevhodného pracovníka či v souvislosti s jakoukoliv další činností souvisejících s Webem b) nalezení vhodného pracovníka inzerentovi využíváním služeb provozovatele, či spolehlivosti vybraného pracovníka c) uvedení nepravdivých údajů u pracovní nabídky d) porušení autorských práv inzerentem - loga, ochranné známky apod.

11.3. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, ušlý zisk, která vznikla třetí osobě díky některým z výše uvedených jednání inzerentem i jakýmkoliv jiným jednáním ze strany inzerenta. Za toto jednání je vždy v plné výši odpovědný sám inzerent a zavazuje se jím případné způsobené škody dotyčnému uhradit v plné výši.

11.4. Provozovatel není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Provozovatel provozuje pouze inzertní pracovní portál, který slouží k zobrazování nabídek práce, díky němuž mohou (ale nemusí) inzerenti najít vhodného pracovníka na obsazovanou pozici.

11.5. Inzerent je povinen chránit údaje získané z Databáze uživatelů před jakýmkoli zneužitím, je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny anebo poskytnuty jiné osobě anebo zveřejněny. V případě porušení této povinnosti inzerent v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Inzerent bere na vědomí, že Databáze uživatelů vytvořená provozovatelem je předmětem autorského práva provozovatele a je chráněná podle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon). Provozovatel neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Databázi uživatelů.

11.6.Pokud smlouva zanikne bez využití služeb objednaných inzerentem bez zavinění provozovatele, inzerentovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané služby provozovatel neodpovídá.

11.7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích osob způsobené v důsledku takového zneužití.

11.8. V případě vadného plnění zaviněného výlučně provozovatelem, se strany dohodly, že provozovatel: a) poskytne inzerentovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných služeb v odpovídající hodnotě, nebo b) poskytne jiné náhradní plnění dle dohody stran.

11.9. Odpovědnost provozovatele za újmy způsobenou technickým a softwarovým zařízením provozovatele v souvislosti s uzavřenou smlouvou je omezena na částku uhrazenou inzerentem za služby na základě uzavřené smlouvy.

11.10. Údaje uvedené u inzerátů (jako např. popis pozice, mzda apod.) jsou pro zájemce o práci/brigádu POUZE orientační a nezávazné, a nelze se na základě textu inzerátu domáhat soudně ani jinou cestou podmínek zde uvedených (v inzerátu může být např. omylem nepravdivá informace, neaktuální info aj.)! Závazné a přesné informace jsou pouze ty, které jsou zaměstnavatelem PÍSEMNĚ potvrzené v platné pracovní smlouvě.

12. Autorská práva

12.1. Inzerent ani uživatel nemůže používat jakékoliv obchodní značky, loga, názvu či firmy provozovatele bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Porušení této skutečnosti může vést ke zrušení účtu inzerenta či uživatele. Provozoval je také oprávněn požadovat náhradu vzniklé újmy, ušlého zisku.

12.2. Jakýkoliv obsah portálu (tj. informace na Webu zobrazené, informace, které návštěvník Webu získá díky některým i placeným službám, stažené materiály i veškeré věci, které nějak souvisí s Webem) můžou návštěvníci využívat POUZE pro osobní potřebu bez komerčního využití k hledání vhodného zaměstnání či získání doplňkových informací o práci (články k tématu aj.), inzerenti jej můžou využívat POUZE k hledání vhodných zaměstnanců, personální agentury pro hledání vhodných zaměstnanců pro své inzerenty (inzercí, prohledáváním životopisů aj. bez jakýchkoliv nekalých praktik, dle podmínek pro zaměstnavatele).

12.3. Veškerý obsah Webu, tj. např. vlastní logo, grafické zpracování, články, software, know-how, kontakty, textový obsah, i další věci a informace jsou výhradním vlastnictvím provozovatele, jsou obsahem autorského zákona a nesmějí být kopírovány či jinak dále šířeny bez písemného souhlasu provozovatele.

12.4. Provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv inzerentem v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných inzerentem. V případě, že provozovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení inzerentem jakákoli škoda, je inzerent povinen nahradit ji provozovateli bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany provozovatelem vyzván. Inzerent je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany provozovatele použity, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spojené.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Provozovatel poskytuje uceleně informace o ochraně osobních údajů a cookies v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí VOP.

13.2. Inzerent, který požádal o uveřejnění osobních údajů třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, který je povinen provozovateli před uveřejněním předložit, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak inzerent neučiní, zavazuje se provozovateli nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne provozovateli v souvislosti s možným právním postihem.

13.3. Inzerent se současně uzavřením smlouvy dle těchto VOP zavazuje poskytnout provozovateli veškerou požadovanou součinnost při plnění jeho povinností z titulu GDPR. V případě, že inzerent požadovanou součinnost v souvislosti s ochranou osobních údajů ve smyslu GDPR provozovateli neposkytne, je provozovatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu újmy a ušlého zisku.

13.4. Provozovatel je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů inzerenta, uživatele, nebo návštěvníka, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje inzerent, uživatel, nebo návštěvník svůj souhlas.

13.5. Provozovatel je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak inzerenta, uživatele, návštěvníka tak třetí osobu inzerentem uvedenou.

13.6. Návštěvník stránky AplikacePrace.cz uděluje souhlas s používáním cookies. Návštěvník má právo vyloučit, omezit a neschválit zpracování cookies. Bližší podmínky jsou upraveny v dokumentu Ochrana osobních údajů.

13.7. Inzerent souhlasí a zavazuje se, že nebude přistupovat k Webu jakýmikoli automatizovanými systémy („robot“, „spider“ apod.) s výjimkou indexovacích „robotů“ vyhledávacích služeb.

13.8. V případě odpovědí na nabídku práce či brigády je odpověď včetně kontaktních údajů posílána pouze inzerentovi nabídky na příslušný email (který uvedl inzerent nabídky), který je dále odpovědný za ochranu veškerých těchto osobních údajů; provozovatel s těmito daty nepracuje.

14. Zánik smlouvy

14.1. Smlouva uzavřená mezi provozovatelem a inzerentem zaniká: a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě; b) odstoupením od smlouvy v souladu s VOP; c) dohodou provozovatele a inzerenta.

14.2. Strana je i po zániku smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů druhé strany tyto předá straně prvé anebo třetí osobě určené takovou stranou, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

14.3. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže: a) podklady dodané inzerentem jsou v rozporu se smlouvou, VOP, právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.); b) provozovatel zjistí u inzerenta jednání v rozporu s VOP; c) inzerent poškozuje dobré jméno provozovatele nebo jeho obchodních značek; d) inzerent požaduje prezentování informací na elektronických systémech provozovatele, které jsou v rozporu s VOP; e) inzerent je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči provozovateli; strany výslovně sjednávají, že provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že inzerent je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě jiné smlouvy; f) inzerent podstatně poruší smlouvu.

14.4. Inzerent je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany provozovatele. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností provozovatele, na jejichž základě dojde prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany provozovatel po dobu delší než deset (5) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno Vyšší mocí či jinými překážkami nezávislými na provozovateli.

14.5. Odstoupení od smlouvy má účinky pouze do budoucna.

15. Rozhodné právo a řešení sporů

15.1. Záležitosti a právní vztahy neupravené VOP nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

15.2. Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

15.3. Strany, jako podnikatelé, činí dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud provozovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud provozovatele.

15.4. Nároky provozovatele se promlčují ve lhůtě 15 let.

16. Závěrečná ujednání

16.1. Smlouvu je možné měnit jen na základě písemného souhlasu obou stran. V případě uvedení rozdílných skutečnosti mezi smlouvou a těmito VOP má přednost smlouva, přičemž VOP doplňují smlouvu a jsou její součástí, není-li uvedeno jinak.

16.2. Veškeré změny VOP či odchylná ujednání stran od jejich znění jsou možné pouze v písemné formě. Provozovatel si vyhrazuje právo VOP kdykoliv jednostranně změnit. Změněné VOP s uvedením data platnosti a účinnosti nových VOP uveřejní provozovatel na Webu nahrazením původních, které od uvedeného data ztrácí platnost a platí již nové VOP. V takovém případě je provozovatel povinen upozornit inzerenta na datum účinnosti nového znění VOP, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedm (7) pracovních dnů, a tyto nové VOP, inzerentovi vhodným způsobem oznámit zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím Emailu nebo elektronických systémů provozovatele, které inzerent užívá. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení VOP, jakož i dalších dokumentů, na které VOP odkazují. Používáním Webu i po zveřejnění nových VOP inzerentem, nebo uživatelem a pokud v přiměřené době třiceti (30) kalendářních dnů od doručení upozornění výslovně neodmítne změnu VOP či neukončí smlouvy, se bere jako souhlas s těmito novými VOP. V případě, že má inzerent k novým VOP výhrady, může požádat o zrušení svého profilu nebo si svůj profil sám smazat.

16.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné či neúčinné, touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP a smlouvy.

16.4. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr (at) coi.cz, web: www.adr.coi.cz, jejíž kontakty jsou dostupné na www.coi.cz, a řízení zahájí podáním návrhu prostřednictvím formuláře.

16.5. Uživatel, nebo návštěvník, který je spotřebitelem, souhlasí s uzavřením smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, a potvrzuje, že mu byly v dostatečném předstihu sděleny informace uvedené v § 1820 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

16.6. Inzerent, uživatel, či návštěvník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy důkladně seznámil s těmito VOP a že přijímá všechna jejich ustanovení.

VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2021.