Ochrana osobních údajů

1.Úvodní ustanovení

1.1. Osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí, průběžně provádíme kontrolu bezpečnostních procesů k jejich ochraně, a umožňujeme Vám mít nad nimi plnou kontrolu. Nakládání s osobními údaji je prováděno výhradně v souladu s právními předpisy, zejména ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Používáním služby AplikacePrace.cz nám svěřujete různé informace, včetně svých osobní údajů. V tomto dokumentu nazvaném Ochrana osobních údajů zjistíte především, jaké osobní údaje zpracováváme při poskytování služeb, jak je používáme a jak je chráníme. Ochranu vašeho soukromí považujeme za důležitou, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy. Máte-li jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat.

1.3. Dokument Ochrana osobních údajů je součástí Všeobecných obchodních podmínek, také jen "VOP".

2.Poskytovatel služby

2.1. Všechny služby AplikacePrace.cz (také jen "Internetová stránka" či jen "Web") se týkají nabízení pracovních pozic, hledání práce, náborového procesu a osobního rozvoje.

2.2. Poskytovatelem služeb je společnost HAJR UP s.r.o, IČO: 09261958, sídlem Došlíkova 2901/3, Židenice, 636 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 118106 (dále jen "provozovatel").

2.3. Zaškrtnutím políčka či udělením souhlasu při užívání služby AplikacePrace.cz dáváte souhlas provozovateli, jako správci a v některých případech jako zpracovateli, se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy a dle těchto pravidel.

3.Definice pojmů

3.1. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou je možné identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jakým je například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či vícero prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

3.2. Subjekt údajů je osoba, které se osobní údaj týká.

3.3. Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určí účely a prostředky zpracování osobních údajů; v případě, že se účely a prostředky tohoto zpracování stanoví v právu Unie nebo v právu členského státu, je možné správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení určit v právu Unie nebo v právu členského státu.

3.4. Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

3.5. Návštěvník je fyzickou nebo právnickou osobou, která využívá nebo plánuje využívat služby poskytované na Internetové stránce a navštíví Internetové stránky; návštěvníkem je v širším smyslu i fyzická osoba, která se uchází o zaměstnání, uživatel, nebo i Inzerent.

3.6. Inzerent je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby poskytované na Webu za účelem nalezení vhodného zaměstnance. Inzerent je registrovaným klientem provozovatele.

3.7. Uživatel je výhradně fyzická osoba, která využívá služby poskytované na Webu, a to především za účelem nalezení vhodné pracovní příležitosti u inzerenta.

3.8. Životopis (také jen "CV") je shrnutí osobních údajů o uživateli.

3.9. Databáze uživatelů je databází obsahující životopisy vytvořené a/nebo zveřejněné uživateli.

3.10. Služby představují produkty, které provozovatel poskytuje inzerentům a uživatelům prostřednictvím AplikacePrace.cz. Mezi služby poskytované uživatelům z hlediska zpracování osobních údajů patří: možnost prostřednictvím AplikacePrace.cz odpovídat, resp. reagovat na zveřejněnou nabídku práce nebo krátkodobou brigádu, vytvořit/uložit si a zpřístupnit/poskytnout životopis v Databázi, posílat vyhovující pracovní nabídky e-mailem, doporučit nabídku známému, komentovat příspěvky inzerentů, žádat o referenci prostřednictvím Internetové stránky. Mezi služby poskytované inzerentům z hlediska zpracování osobních údajů patří: zveřejnit pracovní nabídku, získat přístup do Databáze uživatelů.

3.11. Zpracováním osobních údajů se rozumí provádění operací nebo souboru operací s osobními údaji, zejména jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, uspořádávání, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, prohlížení, přeskupování, kombinování, přesunování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, poskytování, zpřístupňování/poskytnutí či zveřejňování.

3.12. Poskytováním osobních údajů se rozumí odevzdávání osobních údajů třetí straně, která je dále zpracuje.

3.13. Zpřístupňováním osobních údajů se rozumí sdělení osobních údajů nebo umožnění přístupu k nim příjemci, který je dále nezpracovává.

3.14. Souhlasem Subjektu údajů se rozumí svobodně udělený výslovný a srozumitelný projev vůle, kterým subjekt údajů na základě poskytnutých informací vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se prokazuje zejména zvukovým nebo obrazovým záznamem nebo zvukovo-obrazovým záznamem nebo čestným prohlášením toho, kdo poskytl osobní údaje do informačního systému, případně jiným věrohodným způsobem. Písemný souhlas se prokazuje dokladem, který potvrzuje poskytnutí souhlasu. Důkaz o souhlasu obsahuje zejména údaj o tom, kdo souhlas poskytl, komu se tento souhlas uděluje, k jakému účelu, seznam nebo rozsah osobních údajů a dobu platnosti souhlasu.

3.15. Anonymizací osobního údaje se rozumí úkon, kterým se údaj upraví do takové podoby, ve které ho nelze přiřadit subjektu údajů, ke kterému se vztahuje.

4.Zpracovávané osobní údaje

4.1 Osobní údaje zpracováváme především při užívání našich služeb v náborovém procesu prostřednictvím AplikacePrace.cz. Určité osobní údaje jsou povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon), ostatní údaje uživatelé uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které zpracováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uživatel může uvádět zcela odlišné údaje.

4.2 V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

4.3 Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.) a doporučujeme takové údaje při užívání našich služeb neuvádět.

4.4 Naše další služby, které se netýkají náborového procesu, pracují většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli, inzerentovi, návštěvníkovi historii jeho práce s danou službou.

5.Životopisy a databáze uživatelů

5.1. Mezi služby poskytované uživatelům patří možnost prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na internetové stránce nebo prostřednictvím tištěného formuláře doručeného na adresu provozovatele vytvořit si životopis a zpřístupnit / poskytnout ho v Databázi uživatelů inzerentům.

5.2. Životopisy uložené v Databázi uživatelů obsahují údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za osobní údaje. Proto tyto osobní údaje mohou být zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů. Subjekt údajů před uložením životopisu prohlašuje, že všechny jím uvedené osobní údaje jsou pravdivé, a následně dává svůj souhlas provozovateli na zpracování svých osobních údajů.

5.3. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako uživateli najít si vhodnou pracovní příležitost. Provozovatel na základě souhlasu subjektu údajů a za účelem uvedeného v předchozí větě je oprávněn osobní údaje uvedené v životopise subjektu údajů zpřístupnit / poskytnout svým obchodním partnerům.

5.4. Osobní údaje uvedené v životopise subjektu údajů se zpřístupňují / poskytují registrovaným inzerentům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím Webu, a na základě předchozího souhlasu subjektu údajů.

5.5. Po uplynutí 3 ročního období ode dne posledního přihlášení uživatele do své registrace vytvořené na Webu budou údaje v Databázi uživatelů definitivně anonymizované a dále využívány výlučně pro statistické účely. Zpřístupnění / poskytnutí životopisu je na základě rozhodnutí subjektu údajů možné kdykoliv ukončit a obnovit. Na základě písemné žádosti subjektu údajů je provozovatel povinen osobní údaje definitivně vymazat.

5.6. Životopisy uložené v Databázi uživatelů zahrnují: minimálně jeden kontaktní údaj (e mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru. Uvedení dalších údajů v životopise je na výlučném rozhodnutí subjektu údajů jako zájemce o práci; provozovatel uvedení dalších údajů nepožaduje. Provozovatel v žádném případě nepožaduje od uživatele uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů definované v čl. 9 Nařízení.

5.7. Při poskytování služeb provozovatel i inzerent mají postavení správce, jednají vůči subjektu údajů samostatně a vlastním jménem. Tím není dotčeno právo uživatele jako subjektu údajů uplatnit svá práva podle Nařízení nebo Zákona u provozovatele a vůči každému inzerentovi.

5.8. Účelem zpracování osobních údajů pro inzerenty je "Najít vhodného zaměstnance". Inzerent osobní údaje získané prostřednictvím Webu není oprávněn využívat pro jiný účel.

5.9. Provozovatel prostřednictvím Webu poskytne informace podle čl. 13 Nařízení a § 19 Zákona subjektu údajů. Přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro provozovatele je souhlas subjektu údajů.

5.10. Inzerent po získání osobních údajů je povinni podle čl. 14 Nařízení a Zákona plnit svou oznamovací povinnost vůči subjektu údajů.

6.Zásady zpracování a bezpečnost osobních údajů

6.1. Osobní údaje musí být: a) zpracované zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně ve vztahu k subjektu údajů („zákonnost, spravedlnost a transparentnost“), b) získávané na konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nesmí se dále zpracovávat způsobem, který není slučitelný s těmito účely („omezení účelu“), c) přiměřené, relevantní a omezené na rozsah, který je nutný vzhledem k účelům, pro které se zpracovávají („minimalizace údajů“), d) správné a podle potřeby aktualizované; musí se přijmout všechna potřebná opatření, aby se zajistilo, že se osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, neodkladně vymažou nebo opraví („správnost“), e) uchovávané ve formě, která umožňuje identifikaci Subjektů údajů nanejvýš do té doby, dokud je to potřebné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají („minimalizace uchovávání“), f) zpracovávané způsobem, který zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo organizačních opatření („integrita a důvěrnost“).

6.2. Správce je zodpovědný za soulad s výše uvedenými zásadami a musí být schopen tento soulad prokázat.

6.3. Zpracování osobních údajů je zákonné pouze tehdy a pouze v tom rozsahu, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek: a) subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či vícero konkrétních účelů. b) zpracování je nevyhnutelné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektu údajů provedla opatření před uzavřením smlouvy, c) zpracování je nevyhnutelné pro splnění zákonné povinnosti správce, d) zpracování je nevyhnutelné, aby se ochránily životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, e) zpracování je nevyhnutelné pro splnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci, f) zpracování je nevyhnutelné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

6.4. Správce je dále povinen zejména: a) před zahájením zpracovávání osobních údajů vymezit účel zpracování osobních údajů; účel zpracování osobních údajů musí být jasný, vymezený jednoznačně a konkrétně a musí být v souladu s právními předpisy České republiky, b) určit podmínky zpracovávání osobních údajů tak, aby neomezil právo subjektu údajů stanovené zákonem, získávat osobní údaje výhradně pro vymezený nebo stanovený účel, je nepřípustné získávat osobní údaje pod záminkou jiného účelu zpracování či jiné činnosti, c) zajistit, aby se zpracovaly pouze takové osobní údaje, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich zpracování a jsou nezbytné pro jeho dosažení, d) zajistit, aby se osobní údaje zpracovaly a využívaly výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny; je nepřípustné sdružovat osobní údaje, které byly získány samostatně pro rozdílné účely, e) zajistit, aby shromážděné osobní údaje byly zpracovány ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytná k dosažení účelu zpracování, f) zlikvidovat a v případě anonymizovat takové osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil; po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu na historický výzkum, vědecký výzkum a vývoj nebo pro statistické účely. Během zpracovávání osobních údajů pro účely podle předchozí věty je Správce povinen je označit a anonymizovat.

7.Jak používáme osobní údaje

7.1. Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy návštěvníka transparentně informujeme.

7.2. Provozovatel je v pozici správce osobních údajů. Zde je třeba zdůraznit, že nejsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud návštěvník reaguje na volnou pracovní pozici na AplikacePrace.cz, je správcem osobních údajů oslovený subjekt, který pozici inzeruje.

7.3. Pokud návštěvník neposkytne inzerentovi souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data uchazeče smazána.

7.4. Pokud uchazeč poskytne provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, je provozovatel současně v pozici správce těchto údajů, i v pozici zpracovatele pro inzerenta. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

7.5. Uživatelé i inzerenti berou na vědomí, že klient není oprávněn předávat osobní údaje uchazečů jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uživatelé nejsou transparentně informováni. Je-li klientem personální agentura, která předává osobní údaje uživatelů svým klientům – zaměstnavatelům, jsou o tom uživatelé informováni v poučení o ochraně osobních údajů, které je na konci každého inzerátu. Pokud je klientem skupina společností, sdílející nábor zaměstnanců (takováto situace je u holdingů a skupin společností běžná), jsou uživatelé opět informováni v poučení.

8.Osobní údaje v životopisech a Databáze uživatelů

8.1. Mezi služby poskytované uživatelům patří možnost prostřednictvím online formuláře vyplněného na AplikacePrace.cz vytvořit si životopis a zpřístupnit/poskytnout ho v Databázi uživatelů inzerentům.

8.2 Životopisy uložené v Databázi uživatelů obsahují údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za osobní údaje. Proto lze tyto osobní údaje zpracovat pouze se souhlasem dotčené osoby. Dotčená osoba před uložením životopisu prohlašuje, že veškeré jí uvedené osobní údaje jsou pravdivé, a následně uděluje svůj souhlas provozovateli se zpracováním svých osobních údajů.

8.3 Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci dotčené osobě jako uživateli při hledání vhodné pracovní příležitosti. Provozovatel na základě souhlasu dotčené osoby a za účelem uvedeným v předchozí větě je oprávněn osobní údaje uvedené v životopisu dotčené osoby zpřístupnit/poskytnout svým obchodním partnerům. 7.9. Osobní údaje uvedené v životopisu dotčené osoby se zpřístupňují/poskytují inzerentům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím AplikacePrace.cz, a na základě předchozího souhlasu subjektu údajů.

8.4 Po uplynutí 3letého období ode dne posledního přihlášení uživatele do jeho registrace vytvořené na AplikacePrace.cz budou údaje v Databázi uživatelů definitivně anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. Zpřístupnění/poskytnutí životopisu lze na základě rozhodnutí dotčené osoby kdykoli ukončit a obnovit. Na základě písemné žádosti dotčené osoby je provozovatel povinen osobní údaje definitivně vymazat.

9.Osobní údaje v reakcích na nabídky

9.1 Mezi služby poskytované uživatelům patří také možnost odpovídat, resp. reagovat na inzeráty nebo krátkodobou brigádu zveřejněnou na Webu. Inzeráty a krátkodobé brigády zveřejňují inzerenti. Uživatel je oprávněn reagovat na inzerát / krátkodobou brigádu zveřejněnou na Webu. Provozovatel archivuje odpovědi odeslané uživatelem na inzeráty zveřejněné na Webu.

9.2 Odpovědi na nabídky práce zveřejněné na Webu archivované provozovatelem obsahují údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za osobní údaje. Proto lze tyto osobní údaje zpracovat pouze se souhlasem subjektu údajů. Subjekt údajů před odesláním své odpovědi, resp. reakce na inzerát prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé, a následně uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů provozovateli a jejímu obchodnímu partnerovi, který předmětnou nabídku práce zveřejnil.

9.3 Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako uživateli při hledání vhodné pracovní příležitosti. Provozovatel archivuje odpovědi odeslané uživateli na nabídky práce zveřejněné na Webu. Souhlas se uděluje na dobu trvání smlouvy a dobu určitou 3 let po posledním přihlášení uživatele do profilu. Po uplynutí období 3 let budou osobní údaje anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. V rámci uvedeného období má uživatel možnost prostřednictvím své registrace vytvořené na Webu pracovat (sledovat, opět využívat, znovu poslat atd.) s odpověďmi, resp. reakcemi, které zaslal obchodním partnerům.

9.4 Tříleté období se považuje za časový úsek, během kterého se neočekávají výrazné změny týkající se kvalifikačních předpokladů uživatelů o práci a kvalifikačních požadavků na konkrétní pracovní pozici. Tříleté období bylo stanoveno na základě poznatků a zkušeností z oboru personalistiky.

9.5 Odpovědi na nabídky práce, resp. krátkodobé brigády zveřejněné na Internetové stránce zahrnují: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pohlaví (výhradně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v odpovědi, resp. reakci na inzerát je na výhradním rozhodnutí subjektu údajů; provozovatel uvedení dalších údajů nepožaduje. Provozovatel v žádném případě nepožaduje od uživatele uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů vymezené v ustanovení čl. 9 Nařízení.

9.6 Dotčená osoba pošle inzerentovi (Obchodnímu partnerovi) prostřednictvím AplikacePrace.cz svůj životopis spolu s přílohami a prostřednictvím Webu může inzerentovi udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do dalšího výběrového procesu, resp. do databáze uchazečů daného inzerenta. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů inzerentovi je na výhradním a dobrovolném rozhodnutí uživatele.

9.7 Provozovatel umožňuje uživatelům, aby inzerentům poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím znění: „Ve smyslu zákona č. 110/2016 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů, dobrovolně souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů .......... (název Inzerenta) uvedených v životopise a motivačním dopise a jiných přílohách souvisejících s hledáním práce, které jsem poskytl/poskytla výše uvedené společnosti prostřednictvím internetové stránky AplikacePrace.cz, za účelem uložení do databáze zájemců o práci během hledání vhodného zaměstnání. Při zpracování osobních údajů v žádném případě nebude docházet k přes hraničnímu přenosu do třetích zemí. Souhlas lze kdykoli odvolat, v opačném případě souhlas zanikne po uplynutí 3 let ode dne jeho udělení a údaje budou anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům.“

9.8 Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je na základě žádosti inzerenta editovatelný; editování souhlasu se zpracováním osobních údajů podléhá schválení ze strany provozovatele. Bez poskytnutí výslovného souhlasu uživatele je inzerent oprávněn zpracovat osobní údaje dotčené osoby pouze v souladu s Nařízením a Zákonem na základě jiného vhodného právního základu (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedla opatření před uzavřením smlouvy) a za účelem najít vhodného zaměstnance. Provozovatel prostřednictvím své internetové stránky umožňuje inzerentům přístup k osobním údajům subjektu údajů, kteří udělili předchozí souhlas.

9.9 Při poskytování služeb provozovatel a někdy i inzerent mají postavení správce, jednají vůči subjektu údajů samostatně a vlastním jménem. Tím není dotčeno právo uživatele jako subjektu údajů uplatnit svá práva podle Nařízení nebo Zákona u každého správce a vůči každému správci.

9.10 Účelem zpracování osobních údajů pro inzerenty je "najít vhodného zaměstnance". Inzerent osobní údaje získané prostřednictvím Webu není oprávněn využívat pro jiný účel.

9.11 Provozovatel prostřednictvím Webu poskytne informace podle čl. 13 Nařízení a Zákona subjektům údajů. Přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro provozovatele je souhlas subjektu údajů.

9.12 Inzerent po získání osobních údajů je povinni podle čl. 14 Nařízení a Zákona plnit svou oznamovací povinnost vůči subjektu údajů. Informace týkající se smluvního vztahu mezi provozovatelem a inzerentem jsou zveřejněny jako VOP na Webu a jsou veřejně dostupné subjektům údajů. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu určitou, ne déle než jeden rok.

10.Zasílání vyhovující pracovní nabídky e-mailem

10.1 Mezi služby poskytované uživatelům patří i možnost prostřednictvím Webu vytvořit „agenta“ pro posílání pracovních nabídek. Prostřednictvím této služby má uživatel možnost určit si vyhledávací kritéria pro pracovní nabídky zveřejněné inzerenty na Webu. Tyto pracovní nabídky jsou následně zasílány na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem.

10.2 Vzhledem ke skutečnosti, že podle Nařízení a Zákona může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před aktivací „agenta“ poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů; zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je pro poskytování této služby technicky nevyhnutelné. Souhlas se uděluje na dobu určitou v délce 3 let. Souhlas lze kdykoli odvolat.

10.3 Služba posílat vyhovující pracovní nabídky e-mailem se aktivuje prostřednictvím registrace vytvořené na Webu.

11.Komentáře k článkům

11.1 Mezi služby poskytované uživatelům patří i možnost prostřednictvím Webu vkládat komentáře k článkům společně s jinými uživateli. Tato služba je dostupná pro všechny návštěvníky Webu bez nutnosti registrace.

11.2 Vzhledem ke skutečnosti, že podle nařízení a zákona může být e-mailová adresa osobním údajem, vyjadřuje subjekt publikováním svého komentáře zároveň souhlas souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se uděluje na dobu určitou v délce 3 let. Souhlas lze kdykoli odvolat.

12.Osobní údaje zaměstnanců inzerentů

12.1 Při používání služeb mají inzerenti možnost uvést a zveřejnit kontaktní údaje svých zaměstnanců v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní zařazení. Ve smyslu Nařízení a Zákona se jedná o údaje, které je správce, který je zaměstnavatelem subjektu údajů, oprávněn poskytnout nebo zveřejnit, pokud je to zapotřebí v souvislosti s plněním pracovních povinností, služebních povinností nebo funkčních povinností subjektu údajů. Poskytování osobních údajů nebo zveřejnění osobních údajů nesmí narušit vážnost, důstojnost a bezpečnost subjektu údajů. Tyto údaje budou zpracovány nejdéle 10 let od doručení poslední objednávky inzerenta, po tomto období budou údaje definitivně smazány.

13.Další zpracovatelé

13.1 Provozovatel je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům provozovatele či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

13.2 Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Naše služby se neustále vyvíjí, proto vždy udržujeme aktuální seznam dalších zpracovatelů.

13.3. Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou zejména: Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podle Podmínek služby Google Cloud Platform, publikovaných na internetové stránce: https://cloud.google.com/terms/; Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

13.4. Někteří další zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA (Facebook apod.). U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Se všemi dodavateli máme uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od provozovatele do zemí mimo EU nedochází.

14.Obchodní sdělení

14.1. Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich inzerentů, uživatelů a návštěvníků využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již uživateli,inzerentovi, návštěvníkovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

14.2. Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto zpráv. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

14.3. Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s návštěvníky, uživateli i inzerenty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu Všeobecných obchodních podmínek).

14.4. Na základě předchozí návštěvy našich služeb se Vám na některých webech mohou formou reklamního sdělení zobrazovat připomenutí, že bychom Vás na našich webech rádi uvítali zpět. K tomu využíváme služeb společností Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz nebo AdForm, které ke zjištění provedené návštěvy využívají cookies uložené ve Vašem prohlížeči.

14.5. Pro nabídnutí našich služeb i dalším návštěvníkům, kteří se vám podobají, využíváme služby oslovení podobného publika nabízené společnostmi Google a Facebook. Obě služby ukládají jako identifikátor osoby zakódovaný klíč (hash ID). Jinými slovy řečeno, neukládají si Vaši e-mailovou adresu.

14.6. V žádném případě nepředáváme reklamním společnostem a provozovatelům sociálních sítí vaše přiložené životopisy, nebo z nich vyjmuté údaje.

15.Souhlas s použitím souboru cookies

15.1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

16.Druhy souborů cookies

16.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

16.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám. Mezi informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, patří: typ prohlížeče, internetová adresa, ze které proběhlo připojení na Internetovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení.

17.Využívání souborů cookies

17.1 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svojí činnost soubory cookies, a tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

17.2 Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do doby smazání souborů cookies návštěvníkem, případně jejich blokování.

17.3 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče. Jsou-li cookies povoleny, lze toto nastavení internetového prohlížeče považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

17.4 Naše stránky mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které provozovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování návštěvníků na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka není známa (za předpokladu, že návštěvník není současně registrovaným návštěvníkem produktů takové třetí strany, např. Google). Pro zobrazování relevantnějších reklam se některé cookies stanovují reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze v účtu Google vypnout. Počítač je možné nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou k dispozici.

17.5 Každý návštěvník návštěvou Webu souhlasí s používáním souborů cookie a jejich ukládáním do prohlížeče. O této skutečnosti je informován při návštěvě webových stránek a svůj souhlas uděluje následným používáním Webu.

17.6 Pokud návštěvník s používáním souborů cookie nesouhlasí, může soubory cookie vymazat nebo zablokovat. V nastavení prohlížeče může návštěvník zakázat používání cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz Google Chrome: https://support.google.com/ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/ Opera: help.opera.com Safari: https://support.apple.com/

17.7 Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: službou Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. službou Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Společnost Google Inc. (Google Analytics, Google AdWords), dále nakládá s cookies v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs; službou Facebook, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/policy.php

18. Účel použití souborů cookies

18.1 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním Webu vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: Google, Facebook

18.2 Využívat soubory cookies umožňujeme i registrovaným návštěvníkům s podnikatelským účtem, výhradně však na úrovni firemního profilu a obsahu daného návštěvníka. Podnikatelské účty tak mohou soubory cookies využívat ke stejným účelům, které jsou uvedeny v předchozím odstavci, včetně jejich sdílení se stejnými partnery. V žádné podobě na této úrovni neprobíhá sdílení či jakákoliv manipulace s osobními údaji.

18.3 Používáním Webu vyjadřujete souhlas s tímto sdílením. Pokud s některým z bodů nesouhlasíte, můžete při využívání webových stránek AplikacePrace.cz zakázat používání těchto souborů.

18.4 Cookies využíváme, kromě výše uvedených účelů, pouze pro účely stanovené v Všeobecných obchodních podmínkách.

19.Správa Cookie

19.1 Naprosto nezbytné cookie jsou nezbytné k tomu, aby Web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat.

19.2 Cookie pro zvýšení výkonu - Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

19.3 Cookie pro lepší funkčnost - S těmito soubory cookie je stránka výkonnější a osobnější. Můžeme je nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Pokud cookie nepovolíte, je možné, že některé nebo všechny tyto služby nebudou fungovat správně.

19.4 Cílené soubory cookie - Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

20.Zkvalitňování a vývoj našich služeb

20.1. Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje, které získáváme prostřednictvím toho, jak návštěvníci využívají naše služby. Výsledkem by měla být maximální optimalizace kvality našich služeb, především co nejlepší doporučování inzerovaných pozic uchazečům, využívajícím AplikacePrace.cz. Údaje získané pro tyto účely provozovatel ukládá tak, aby jeho zaměstnanci nerozpoznali skutečné osobní údaje návštěvníků.

21.Ochrana osobních údajů

21.1. Provozovatel přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

21.2. Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

21.3. Na vyžádání je provozovatel povinen poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům, např. Policie ČR, úřady a instituce ČR a EU v rámci prováděných kontrol, je li to nezbytné apod.

22.Práva subjektu údajů

Každý návštěvník služeb má následující práva, která provozovatel plně respektuje:

22.1. Transparentnost - Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb AplikacePrace.cz návštěvníka vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. Tento dokument je součástí každého takového poučení, které na něj odkazuje.

22.2. Právo na přístup k osobním údajům - Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim návštěvníkům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat vyplněním e-mailem na info@aplikaceprace.cz). Pokud by chtěl návštěvník služeb získat informace ohledně osobních údajů, které zaslal klientům, měl by se obrátit na klienta, který je v pozici správce osobních údajů.

22.3. Právo na opravu, resp. doplnění - Pokud uživatel zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny (žádost je možné zaslat e-mailem na info@aplikaceprace.cz).

22.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) - Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. V případě osobních údajů, vedených klienty, by mělo být právo na výmaz uplatněno vůči klientům v pozici správců osobních údajů. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. Žádosti o výmaz je možné zasílat e-mailem na info@aplikaceprace.cz.

22.5. Právo na omezení zpracování - Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat vyplněním kontaktního formuláře, nebo e-mailem na info@aplikaceprace.cz), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

22.6. Právo na přenositelnost údajů - Subjekt údajů má možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné. Podmínkami jsou, že musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě, a zpracování se provádí automatizovaně.

22.7. Právo na ochranu soukromí - Pokud uživatel/inzerent zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele/inzerenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na info@aplikaceprace.cz).

22.8. Nevyhoví-li provozovatel žádosti uživatele/inzerenta podle předchozí věty, má uživatel/inzerent právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, https://www.uoou.cz/.

Pravidla uvedená v dokumentu Ochrana osobních údajů nabývají účinnosti dne 01.01.2021, jsou součástí VOP a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách AplikacePrace.cz. Provozovatel je oprávněn tento dokument v případě potřeby jednostranně změnit způsobem sjednaným pro změnu VOP.