Společenská odpovědnost firem | Rozpouštíme buzzword

Společenská odpovědnost firem | Rozpouštíme buzzword

Společensky odpovědná firma dobrovolně a vědomě zohledňuje sociální a environmentální dopady svých každodenních rozhodnutí a interakcí se zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Zaměřuje se na podporu navázaných komunit a obecně podporuje etické podnikatelské praktiky, což ji pomáhá získat dobrou pověst a zároveň zvýšit profit. V tomto článku se dozvíte, co je společenská odpovědnost firem a jaké jsou její výhody pro samotné firmy i jejich pracovníky. Ukážeme si i pár příkladů CSR v praxi.

Co je společenská odpovědnost firem?

V první řadě je poměrně důležité rozlišovat společensky odpovědné firmy od firem, které pouze zahrnují společensky odpovědné programy do své obchodní strategie. Zatímco společensky odpovědná firma minimalizuje negativní dopady svého působení v každém kroku sve činnosti, firma s programem společenské odpovědnosti typicky pouze přidává program s pozitivním společenským dopadem bez zásahu do své hlavní činnosti (příkladem může být výrobce cigaret s programem podporujícím výzkum rakoviny). Toto rozlišení není v žádném případě černobílé, najdeme spoustu firem na pomezí obou skupin a stejně tak je důležité říci, že neexistuje oblast lidské činnosti bez žádných vedlejších negativních dopadů.

Společenská odpovědnost je také někdy nazývána “firemním občanstvím” v přirovnání ke vztahu, jaký má ke svému okolí aktivní občan, který se spolupodílí na vytváření podmínek, v nichž všichni žijeme. CSR je v ideálním případě součástí investičních a obchodních strategií i marketingu dané společnosti. Ve veškerém svém rozhodování pak taková firma zohledňuje princip 3P (people, planet, profit), tedy dělá takové kroky, které vedou k zisku (profit) a zároveň mají pozitivní dopad na lidi (people) i životní prostředí (planet). Více o společenské odpovědnosti v českém prostředí se můžete dočíst na webu Asociace společenské odpovědnosti.

Mezi příklady společenské odpovědnosti firem patří důraz na dobré vztahy s místní komunitou, férové jednání se zaměstnanci, úsilí o ekologičtější provoz nebo pravidelná podpora neziskovych organizaci.

Typy společenské odpovědnosti firem

Mezi některé způsoby, jakými mohou firmy i její zaměstnanci uplatňovat svou společenskou odpovědnost společnosti, patří:

1. Environmentální úsilí

Se zvýšeným zaměřením na udržitelnost se mnoho společností rozhodlo soustředit na opatření, která prospívají životnímu prostředí (případně minimalizují jeho znehodnocování). To je důležité zejména pro odvětví s velkou uhlíkovou stopou, jako je zemědělství, doprava a výroba energie. Může jít o využívání a podporu recyklace, snižování odpadu, snižování emisí uhlíku, používání nebo výrobu udržitelného zboží, minimalizaci spotřeby energie a podporu dalších aktivit, které prospívají nebo chrání životní prostředí.

2. Humanitární činnost 

Některé společnosti mohou věnovat svůj čas nebo peníze na účely, jako je boj proti chudobě, poskytování lékařské pomoci nebo pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami, jako jsou hurikány nebo záplavy. Toto často probíhá prostřednictvím dalších organizací, specializujících se na podporu lidí v podobných situacích.

3. Podpora etické práce

Odpovědné firmy nakupují nebo vyrábějí své produkty pouze v zemích a provozech, které dodržují lidská práva a zacházejí se svými zaměstnanci spravedlivě. Často také podporují nákup od místních producentů, což má velkou řadu pozitivních dopadů od minimalizace uhlíkové stopy až po vytváření a udržování pracovních míst v lokální komunitě.

4. Filantropie

Velké společnosti mohou také darovat peníze, služby nebo produkty charitativním organizacím, neziskovým organizacím nebo prostřednictvím konkrétních účelových sbírek. Tento jednoduchý, ale účinný příspěvek pomáhá zlepšit image organizace a potenciálním investorům ukazuje, že společnosti jde o více než o zisk. Společnosti do podobných projektů mohou také zapojit své zaměstnance (nechají je například zvolit podporované organizace, případně je zapojí v rámci dobrovolnictví).

5. Dobrovolnictví

Menší organizace, které nemusí mít dostatečné zisky na to, aby věnovaly velké množství peněz na dobročinné účely, mohou vytvářet programy pro dobrovolníky. Může jít o organizaci celofiremních akcí nebo motivování svých zaměstnanců, aby dobrovolně věnovali svůj čas výměnou za benefity, jako je například placené volno.

6. Programy na podporu finančních darů

Společnosti mohou svůj CSR status podpořit také implementací programů, které násobí částku, kterou jejich zaměstnanci věnují na charitativní účely nebo neziskové organizace. Jde o velmi nenáročný, ale účinný způsob, jak podpořit aktivitu vlastních zaměstnanců.

Příklady společenské odpovědnosti firem

Pokud je pro vás při nástupu do nové práce důležitá společenská odpovědnost firem, hledejte příklady CSR v hodnotách společnosti, jejich poslání a programech, jako jsou:

◾ roční příspěvky na komunitní účely

dobročinné skupiny provozované společností

programy udržitelného rozvoje, jako je darování procenta z každého nákupu produktu na charitu

úsilí o ochranu životního prostředí, jako je využívání obnovitelné energie, balení produktů s recyklovanými materiály nebo vytváření programů na ochranu vody

dobrovolnické programy, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnanci darovat svůj čas a pomoc

snaha najmout zaměstnance ze znevýhodněných skupin

přizpůsobené programy, jako je model 1-1-1, podle kterého firma věnuje 1 % svých zisků na komunitní granty, 1 % svých produktů neziskovým organizacím a 1 % času každého zaměstnance na dobrovolnictví v komunitě

Na společenskou odpovědnost firmy se neváhejte zeptat ani při výběrovém řízení.

Příklady firem, které praktikují CSR

Společnosti, které investují do plánů společenské odpovědnosti, investují do své budoucnosti. Protože mají pověst velkorysých a perspektivních firem, často přitahují špičkové talenty, profesionály, společensky uvědomělé zákazníky a velké investory. Odpovědnost firem působících v Čechách každý rok vyhodnocuje například Byznys pro společnost.

Výhody společenské odpovědnosti firem

Dobře nastavená společenská odpovědnost by měla firmě přinášet řadu výhod. V řadě případů může dojít k dobrovolnému částečnému snížení zisku výměnou za zodpovědnější provoz firmy, není to ale nutností. Výhody podobných programů firem se mohou promítnout i do výhod pro její zaměstnance. Mohou to být hmatatelné zisky, jako jsou vyšší výdělky, nebo nehmotné pozitivní dopady, jako je hrdost a osobní hodnota, které vyústí ve zvýšenou zaměstnaneckou loajalitu.

Mezi další výhody patří:

1. Vylepšený veřejný obraz

Lidé se obecně cítí dobře ze spolupráce s filantropickými podniky a z práce pro ně. Společnosti s programy CSR mívají dobrou veřejnou image, což může firmě poskytnout konkurenční výhodu na trhu, ať už v oblasti náboru zaměstnanců nebo při navazování obchodních vztahů.

2. Vyšší atraktivita a udržení zaměstnanců

Společnosti s dobrými CSR programy často přitahují talentované uchazeče o zaměstnání, mají vysokou morálku a míru udržení zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří jsou hrdí na společnost, pro kterou pracují, budou s větší pravděpodobností produktivní, kreativní a angažovaní.

3. Růst zákazníků

Společnosti, které efektivně uplatňují společenskou odpovědnost, mohou také přilákat sociálně uvědomělé zákazníky. Mnoho spotřebitelů dnes přikládá důležitost udržitelnosti značky stejně jako kvalitě jejích produktů nebo služeb. To se může promítnout také do vyšší finanční stability.

4. Pozitivní mediální obraz 

Projekty CSR, které jsou přínosem pro komunitu, často získávají pozitivní pozornost místních nebo médií. Může nastat i opak. Organizace, které se zapojují do činností, které poškozují jejich komunitu, mohou získat pozornost negativní.

5. Zvýšené investice a dárcovství

Mnoho investorů rádo vidí, že jejich peníze podporují společnost, která má silný, úspěšný obchodní model a oddanost dobré věci. Společenská odpovědnost firmy je často jedním z kritérií, které je při rozhodování o investicích prověřováno.


Pokud je pro vás při hledání zaměstnání důležitá společenská odpovědnost firem, určitě si předem vyhledejte dostatek informací. Měli byste vědět, jakým způsobem firma generuje zisk, jak její hlavní činnost probíhá a jak firma nakládá s případnými negativními vedlejšími dopady. Stejně tak zjišťujte, jaké principy jsou pro firmu důležité. Ať už je firma společensky odpovědná nebo ne, uveďte ve svém životopise i svou dobrovolnickou zkušenost, můžete tak zvýšit svoji šanci na přijetí.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.