Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19

Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19

V tomto článku jsme vypsali všechny informace a aktuální opatření týkající se OSVČ. Pokud se Vám tento článek líbí, sledujte nás na Facebooku či LinkedIn, kde zveřejnění každého článku oznamujeme. Případně můžete navštívit archiv článků na našem webu. :)

COVID kalkulačka

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro podnikatele kalkulačku, na které je možné si po zadání údajů vypočítat podporu z dotačních programů státu.
 • Měla by podnikatelům usnadnit orientaci v tom, nač mají nárok a v jaké výši.
 • Kalkulačka je k dispozici zde.

Daň z příjmů za rok 2020

Zálohy na daňovou povinnosti

 • O prominutí záloh splatných po 1.1.2021 nebylo zatím rozhodnuto.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

 • Daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné zpětně uplatnit v přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a 2018. Bude-li novela schválena, bude možné uplatnit daňovou ztrátu za rok 2020 zpětně v letech 2019 a 2018 formou dodatečného přiznání za rok 2019 a 2018 podaného v roce 2021. 

Termíny podání DPFO za rok 2020

 • papírová forma přiznání do 3.5.2021
 • elektronická forma přiznání do 1.6.2021
 • přiznání podáno v zastoupení daňovým poradcem do 1.7.2021
 • podání poplatníkem, který má povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem do 1.7.2021

Daň silniční

 • Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2020 byl posunut na 1.4.2021 a k tomuto datu je i doplatek daně za rok 2020 splatný. Pro vybrané subjekty postižené vládními opatřeními platí termín splatnosti 16.8.2021. Víte jsme informovali v samostatném článku.
 • Záloha na daňovou povinnost splatná 15.4.2021
  • Pokud budou chybět poplatníkovi prostředky na úhradu této zálohy kvůli pandemii a patřil k vybraným subjektům, kterým byla zakázána nebo omezena podnikatelská činnost usnesením vlády v období od 22.10.2020 do 31.3.2020, může správci daně toto oznámit předem, může tuto skutečnost oznámit správci daně. Oznámení musí být provedeno podle podmínek zákona o kompenzačním bonusu, tedy je možné je zaslat jako elektronickou kopii dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně. V oznámení musí být uvedeno i konkrétní usnesení vlády České republiky, kterým došlo k zákazu nebo omezení činnosti. Vzor oznámení ke k dispozici zde a pokyny k oznámení jsou na webu Finanční správy.

Elektronická evidence tržeb

 • Povinnost evidence tržeb pro subjekty z 1. a 2. vlny znovu začne platit 1.1.2023.
 • Subjekty, které měly začít evidovat v rámci 3. a 4. vlny, začnou poprvé své tržby evidovat taktéž od 1.1.2023.
 • Během této doby nehrozí za neevidování tržeb žádný postih.

Správní poplatky

 • Plošně jsou prominuty správní poplatky, pokud daňový subjekt podává žádost na finanční nebo celní úřad v následujících situacích:
  • prominutí úroku z prodlení,
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodaní kontrolního hlášení,
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
  • potvrzení bezdlužnosti.

Individuální nástroje    

 • Dostane-li se daňový subjekt do tíživé situace v souvislosti s nemocí COVID-19, má možnost toto individuálně řešit se správcem daně.
 • Může žádat o:
  • posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
  • snížení či zrušení záloh,
  • prodloužení vybraných lhůt,
  • prominutí úroků z prodlení, penále a pokut za nepodání kontrolního hlášení. 

Dotační program COVID – Nájemné III

 • Je určen podnikatelům, kteří museli z důvodu mimořádných opatření dočasně uzavřít své provozovny pro maloobchodní činnosti a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Nově mohou žádat o podporu i provozovny, které měli výjimku a nebyla jim zakázána činnost. Patří sem např. prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod. Tyto provozovny musí prokázat propad tržeb za 4 čtvrtletí roku 2020 oproti stejném období roku 2019 nejméně o 66 %. Výjimky jsou uvedeny v Usnesení vlády č. 1376.
 • Žádosti je možné podávat do 8.4.2021 online prostřednictvím portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Podpora bude poskytována na měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 ve výši 50 % pro všechny provozovny jednoho žadatele. Podpory získané v minulých výzvách se nezapočítávají. z rozhodného nájemného a sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována.
 • Jeden žadatel může pro všechny své provozovny získat maximální podporu celkem 10 mil. Kč.
 • Žadatel zároveň musí před podáním žádosti mít uhrazeno alespoň 50 % rozhodného nájemného, tj. nájemného za období říjen, listopad a prosinec 2020.
 • Konkrétní podmínky, které je třeba splnit, aby byla podpora přiznána jsou k dispozici zde.

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem

 • Záruka za provozní úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky.
 • Určen pro podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 a s tím souvisejících preventivních opatření.
 • ČMZRB dává záruku až do výš 90 % jistiny úvěru pro podniky do 250 zaměstnanců na maximálně 3 roky ručení, podniky od 250 do 500 zaměstnanců dosáhnout na záruku až ve výši 80 % jistiny úvěru maximálně na 3 roky ručení.
 • Maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč a úvěr nesmí být sjednán před 1.1.2021  
 • Podpora je poskytnuta ve formě ručení ČMZRB spolupracující bance.
 • Úvěr je možno použít na úhradu provozních výdajů, k nimž patří mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob či materiálu apod.
 • Podnikatel o podporu žádá u spolupracující banky.
 • Poskytování záruk podnikatelům se prodlouží nejméně do poloviny roku 2021.
 • Více se dočtete zde.

Kompenzační bonus pro podnikatele podzim 2020

 • O bonus 500 Kč si mohou požádat OSVČ, lidé pracující na DPP a DPČ a malé s.r.o. za každý den zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních omezení.
 • Žádosti se podávají dle bonusových období následovně:
  • do 5.1.2021 za první bonusové období od 5.10.2020 do 4.11.2020,
  • do 22.1.2021 za druhé bonusové období od 5.11.2020 do 21.11.2020,
  • do 15.2.2021 za třetí bonusové období od 22.11.2020 do 13.12.2020,
  • do 25.2.2021 za čtvrté bonusové období od 14.12.2020 do 24.12.2020,
  • do 24.3.2021 za páté bonusové období od 25.12.2020 do 23.1.2021,
  • do 16.4.2021 za šesté bonusové období od 24.1.2021 do 15.2.2021.
 • Podmínky čerpání v tomto programu:
  • Podnikatelská činnost v oboru, který byl přímo uzavřen vládním nařízením, příklady žadatelů o tento bonus jsou k dispozici zde.
  • Vedle přímo zasažených provozovatelů je pomoc mířena i pro činnosti přímo související. Sem patří ty činnosti, které jsou v symbióze s uzavřenými obory činnosti, např. osobní trenér v posilovně. Klíčové pro tyto subjekty je omezení jejich činnosti alespoň o 80 % v poměru s obdobím červen až září 2020. Podnikatelská činnost těchto činností v symbióze musí být hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.
  • Dohodáři mohou o kompenzační bonus žádat, pokud pracovali alespoň 3 měsíce v období 1.6.2020 – 30.9.2020 a z jejich příjmu bylo odváděno nemocenské pojištění (DPČ minimálně 3 000 Kč za měsíc a DPP minimálně 10 000 Kč za měsíc). 
 • Kompletní informace se dočtete na webu Finanční správy.
 • Žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským opatřením k 5.10.2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12.3.2020. U s.r.o. mohou žádat pouze ty, které mají nejvýše dva společníky anebo jsou rodinnou s.r.o.
 • Legislativním procesem prochází možnost kombinace s programem Antivirus, ošetřovné pro OSVČ a programem Covid – Nájemné II.
 • Žádost se podává online zde.
 • Na kompenzační bonus by mohli nově dosáhnout také osoby, kterí jsou v úpadku. Doposud je to z čerpání kompenzací vylučovalo.
 • Novelu zákona o kompenzačním bonusu musí ještě projít legislativním procesem. 22.1.2021 novelu schválila Poslanecká sněmovna a nyní ji bude projednávat Senát. Senát vrátil novelu zákona zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy.

Kompenzační bonus pro provozovatele taxislužeb

 • Pokud splní všechny povinnosti zákona o kompenzačním bonusu, mohou si o něj požádat.
 • Žádat lze za období od 22.10.2020 do 18.1.2021
 • Pokud už dříve provozovatel žádal a jeho žádost nebyla dosud vyřízena nebo dosud běží odvolací řízení proti zamítnuté žádosti nemusí znova žádat. Vše automaticky vyřídí finanční úřad, jemuž byla žádost předložena.
 • Osoby, které dosud nežádali nebo byla jejichž žádost zamítnuta či ji sami vzali zpět, mají možnost podat novou žádost za příslušné dny bonusového období.
 • K podané žádosti o kompenzační bonus za první a druhé bonusové období je nutné připojit žádost o navrácení lhůty v předešlý stav, kterou je vhodné podat spolu s žádostmi o kompenzační bonus za všechna bonusová období (resp. za příslušné dny jednotlivých bonusových období v rozmezí od 22. října 2020 do 18. ledna 2021). Postačí uvést formulaci: „Žádám o navrácení lhůty pro podání žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období, která uplynula dne 5. ledna 2021 a druhé bonusové období která uplynula dne 22. ledna 2021, v předešlý stav, a to z důvodu změny výkladu obsahu opatření orgánu státní správy.“ Vytvoření žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav je možné v aplikaci pro vytvoření samotné žádosti o kompenzační bonus (vytvoří se automaticky z údajů vyplňovaných pro žádost o kompenzační bonus, samostatně za první a druhé bonusové období).
 • Aby bylo možné čerpat kompenzační bonus za celé období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021 (při splnění všech s tím souvisejících podmínek), je nutné žádost o navrácení lhůty v předešlý stav podat nejpozději do 2. února 2021. Za podání této žádosti byl prominut správní poplatek.

Vylité pivo

 • Díky novele zákona o spotřebních daních je pivovarům umožněno nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování vracet zpět do režimu podmíněného osvobození. Tato změna je už trvalá.

Zaměstnavatelé

 • Opatření v této oblasti jsou zpracována zde.

Ošetřovné pro OSVČ

 • Dotace bude činit 400 Kč za den a nelze o ni žádat v případě, že dítě nechá OSVČ doma dobrovolně.
 • Výzva má za cíl zmírnit dopady vládních restrikcí na ty OSVČ, které nemohou vykovávat svoji činnost z důvodu péče o dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení, protože je uzavřeno.
 • Příjem žádostí za rozhodné období od 1.2. do 28.2.2021 bude probíhat do 19.4.2021 do 23:59 hodin.
 • Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

AGRICOVID potravinářství II

 • Podpora z dotačního programu Ministerstva zemědělství je určena pro ty subjekty, které působí v oblasti výroby potravin a dodávají své produkty.
 • Účelem programu je zmírnění negativních ekonomických dopadů, které musely přijmout kvůli COVID-19.
 • Podmínkou žádosti o dotaci je pokles tržeb o minimálně 25 % za rozhodné období od 1.12.2020 do 28.2.2021.
 • Žadatel může být potravinářský či zemědělský subjekt a může získat až 200 000 Kč na příjemce, až 20 000 Kč na spolupracující osobu nebo zaměstnance.  Podpora ale nesmí přesáhnout 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
 • Příjem žádostí bude od 15.3.2021.
 • Zásady k druhé výzvě dotačního program jsou k dispozici zde.

COVID Ubytování II

 • Program je určen jako podpora pro malé ubytovací zařízení, na které stejně jako na velké hromadné ubytovací zařízení vážně dopadají dlouhodobá protiepidemická opatření a od podzimu jsou více méně uzavřená.
 • Měly by být otevřeny dva dotační tituly jeden pro hromadná ubytovací zařízení a druhý pro individuální ubytovací zařízení a připraveny by měly být 4 miliardy Kč.

Individuální ubytovací zařízení

 • Podpora pro ubytování v soukromí, malých penzionech, apartmánech, pokojích a rekreačních objektech sloužících k přechodnému ubytování turistů. Není určena pro ubytování v bytovém dome (airbnb).
 • Navržena je dotace ve výši 200 Kč na pokoj a den. Pokud žadatel zahájil činnost až po 31.12.2019, bude podpora 100 Kč za pokoj a den. Provoz musel ale být zahájen k 1.10.2020.
 • Udržitelnost podpory je navrhována v délce 3 měsíce od vydání rozhodnutí, tzn. že žadatel nesmí ukončit činnost během těchto 3 měsíců.
 • Rozhodné období pro první výzvu je 78 dnů (22.10.2020 – 22.1.2021, vyjma období 3.12. – 17.12.2020, kdy neplatilo žádné omezení).
 • Žádosti o dotace je možné podávat od 8.2.2021 do 31.3.2021.
 • Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
 • Kompletní informace včetně odkazu na podání žádosti naleznete zde.

Hromadné ubytovací zařízení

 • Dotace je určena provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, které jsou zasaženy důsledky vládních opatření souvisejících s pandemií.
 • Rozhodné období, ke kterému se dotace vztahuje je od 22.10.2020 do 22.1.2021 vyjma období 3.12.2020 – 17.12.2020.
 • Žádosti je možné podávat od 1.2.2021 do 29.4.2021.
 • Kompletní informace včetně odkazu na podání žádosti naleznete zde.

COVID – Cestovní ruch

Podpora cestovních kanceláří

 • Dotace slouží na provoz či úhradu nároků zákazníků za zrušené zájezdy s termínem zahájen od 20.2.2020 do 10.10.2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie.
 • Výzva je platná od 2.11.2020 do 11.12.2020 a žádosti o dotace je možné podávat do 29.1.2021.
 • Dotace činí nejvýše 2,5 % plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb na rok 2020.
 • Kompletní informace zde.

Podpora cestovních agentur

 • Podpora je za zrušené zájezdy s termínem zahájen od 20.2.2020 do 10.10.2020. Zároveň se vztahuje i na zrušené lázeňské pobyty ale v období od 14.3.2020 do 24.5.2020.
 • Dotace ve výši 500 Kč za každý zrušený zájezd či lázeňský pobyt ve výše uvedeném období z důvodů pandemie.
 • Dotace ve formě paušálu podle příjmů, resp. výnosů, které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala propad alespoň ve výši 50 % a její hlavní činností je příjezdový cestovní ruch. Dotace je v pásmech 50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč.
 • Příjem žádostí je do 29.1.2021.
 • na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt
 • dotace se počítá za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v období 20.2. – 10.10.2020
 • Není možné kombinovat dotace z obou částí.
 • Kompletní informace zde.

Podpora průvodců

 • Dotace na podporu průvodců, jejichž činnost byla zasažena pandemií. Podpora je určena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
 • Rozhodné období je 1.6.2020 až 30.9.2020 a žádosti jsou přijímány do 29.1.2021
 • Průvodci mohou požádat o dotaci ve výši 50 000 Kč za předpokladu:
  • že do 30.6.2021 poskytnou školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 vyučovacích hodin, toto musí poskytovateli dotace potvrdit do 31.7.2021 a
  • do 31.12.2021 absolvují další vzdělávání či akreditovaných rekvalifikační kurz za účelem dalšího uplatnění na trhu práce a poskytovateli toto potvrdí do 31.1.2022.
  • Pokud nesplní některou z těchto podmínek, bude nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 kč.
 • Kompletní informace zde.

COVID Záruka CK

 • Jedná se o nový program z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky.
 • Rozhodné období bude kalendářní rok, tedy pojistné období zahájené mezi 1.10.2020 a 31.12.2021.
 • Příjem žádostí je od 1.3.2021 do 31.12.2021 prostřednictvím ČMZRB. Nedílnou součástí žádosti je pojistná smlouva. Má-li CK o záruku zájem, doporučuje se, aby se svojí pojišťovnou toto projednala a zjistila, zda to pojistná smlouva umožňuje.
 • Záruka až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), maximálně však 4 miliony Kč.
 • Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.
 • Spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy (podíl CK na spoluúčasti požadované pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy je minimálně 25 %).
 • Program je určen pro cestovní kanceláře podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. a pro cestovní agentury, které byly cestovní kanceláři (byla držitelem koncese, která nebyla zrušena, pozastavena či přerušena) nejméně do 12.3.2020.
 • Kompletní informace včetně výzvy jsou k dispozici zde.

COVID – Lázně

 • Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovního ruchu.
 • O podporu může žádat lázeňské zařízení dle lázeňského zákona, jenž má oprávnění k poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče.
 • O podporu může žádat ten žadatel, jenž nebyl k 31.12.2019 podnikem v obtížích.
 • Dotace může být použita k proplacení uplatněných slevových voucherů osobou starší 18 let, která u příjemce dotace absolvovala pobyt v délce alespoň 6 nocí a zároveň absolvovala 5 léčebných procedur nebo obdobných ošetření.
 • Dotace bude proplácena na základě vyplněné žádosti o platbu v režimu ex-post.
 • Měly by být propláceny slevy na pobyty, které budou realizované do 30.6.2021.
 • 15.2.2021 vláda schválila prodloužení programu do 31.12.2021, nyní se čeká na schválení Evropské komise.

Daň z přidané hodnoty

 • Promítnutí příslušenství daně za zdaňovací období září 2020–březen 2021
  • Daňovým subjektů, jejichž převažující část příjmů za období červen až září 2020 byla z činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření byly prominuty sankce při opožděné platbě DPH za měsíce září 2020 až březen 2021, popř. za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021. Platba DPH za tato období musí být provedena nejpozději dne 16. 8. 2021.
  • Promíjí se úroky z prodlení.
  • Je potřeba poslat oznámení správci daně, stačí emailem.
 • Prominutí DPH u respirátorů
  • DPH bude prominuto na respirátory třídy FFP2 a vyšší, pokud se prodej respirátorů realizoval v období od 3. února 2021 do 3. června 2021.
  • Současně ministryně financí vyzvala výrobce a zejména maloobchodní prodejce, aby byli solidární a promítli toto snížení DPH do cen pro konečné spotřebitele.
  • Kompletní informace Generálního finančního ředitelství k prominutí DPH je k dispozici zde.
 • Prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021
  • Nepodá-li plátce daně přiznání k DPH nebo neuhradí daňovou povinnost za únor 2021 včas, bude mu prominuta pokuta za pozdní podání a prominut bude i úrok z prodlení, a to za předpokladu, že svoji povinnost plátce splní do 15.4.2021. Prominuta bude i pokuta za pozdní podání dodatečného přiznání k DPH, které je plátce povinen podat do konce března 2021 za předpokladu splnění povinnosti do 15.4.2021.
  • Prominuta bude rovněž pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení za únor 2021, bude-li podáno do 15.4.2021. Prominuta bude i pokuta za nesplnění povinnosti podat jakékoliv jiné kontrolní hlášení než za únor 2021, kdy lhůta pro podání tohoto kontrolního hlášení běžní i z části v době od 1.3. do 21.3.2021 za předpokladu splnění povinnosti do 15.4.2021.

COVID – 2021

 • Program je alternativou k programu COVID – Nepokryté náklady a firmy si budou moci vybrat jednu z těchto dvou kompenzací.
 • Program je určen podnikům, které byly omezeny v podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v souvislosti s pandemií COVID-19.
 • Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021.
 • Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021.
 • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
 • Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021.
 • V důsledku pandemie žadateli v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • Dotace může být použita k úhradě nákladů na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
 • Pokud má žadatel 1 až 3 zaměstnance, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.
 • V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den).
 • Příjem žádostí bude probíhat od 12.4.2021 od 9 hodin do 31.5.2021 do 16 hodin.
 • Žádosti bude možné podávat přes portál MPO. Žádající FO musí být zřízenou elektronickou identitu.
 • Kompletní informací naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

COVID – Nepokryté náklady

 • Program je alternativou k programu COVID – 2021 a firmy si budou moci vybrat jednu z těchto dvou kompenzací.
 • Cílem podpory je zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení. Dotace poskytnutá na úhradu části nákladů znamená plošnou a současně jasnou (relevantní) podporu subjektům, které ji prokazatelně potřebují, bez ohledu na sektor.
 • Žádosti je možné podávat od 19.4.2021 od 9 hodin do 19.7.2021.
 • Žádosti bude možné podávat přes portál MPO. Žádající FO musí být zřízenou elektronickou identitu.
 • Rozhodným obdobím, na něž je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.
 • Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.
 • Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele.
 • Žadateli musel v rozhodném období klesnout obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.
 • Kompletní informace k výzvě zde.

COVID – Kultura III

 • Program pro podporu uměleckých profesí, kterým bylo na základě nařízení vlády zabráněno ve výkonu hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů.
 • Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura. Dotaci mohou získat např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, dramaturgové, akrobati, zvukaři, osvětlovači, manažeři v uměleckém odvětví apod. Program se vztahuje i na výtvarníky, malíře, fotografy, sochaře, ilustrátory či spisovatele.
 • Žádosti bude posuzovat ministerstvo kultury a prostředky následně vyplatí ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Příspěvek je jednorázový ve výši 60 tisíc Kč.
 • Rozhodné období je od 1.2.2021 do 31.3.2021 a žádosti bude možné podávat do 15.4.2021.
 • Žádosti bude možné podávat přes portál MPO. Žádající FO musí být zřízenou elektronickou identitu.
 • Kompletní informace včetně rozsáhlých podmínek, které musí žadatel splnit nalezete na webu Ministerstva kultury ČR.

COVID – Kultura / audiovize

 • Výzva je určena pro FO vykonávající profese filmového štábu, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce.
 • Dotaci není možné kombinovat s předchozími výzvami COVID – Kultura ani s podzimním kompenzačním bonusem pro OSVČ.
 • Program je možné kombinovat s jarním kompenzačním bonusem a programem Ošetřovné pro OSVČ.
 • O podporu se bude žádat jen jednou a jen v jedné ze šesti kategorií. Každá kategorie má své specifické podmínky.
 • Jednorázová podpora pro OSVČ je 60 tisíc Kč. .
 • Rozhodné období pro FO je 1.5.2020 – 31.12.2020.
 • Žádosti je možné podávat do 30.4.2021.
 • Před podáním žádosti je nutné si projít materiály vydané ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • Žádosti bude možné podávat přes portál MPO. Žádající FO musí být zřízenou elektronickou identitu.

Nový kompenzační bonus pro OSVČ

 • Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
 • Podmínky čerpání bonusu:
  • Podmínkou čerpání bonusu je významné dotčení činnosti žadatele což se posuzuje prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti. Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. 
  • Jedná-li se o omezení činnosti v důsledku nařízené karantény nebo izolace, považuje se činnost za významně dotčenou automaticky z tohoto důvodu a test poklesu příjmů se tedy neprovádí. Subjekt, který žádá o kompenzační bonus výhradně z důvodu nařízené karantény nebo izolace musí být nemocensky pojištěn. Dále je podmínkou, aby z významně dotčených činností bezprostředně pocházela ve srovnávacím nebo rozhodném období převažující část příjmů žadatele (zohledňují se pouze příjmy dle § 6, 7, a 9 zákona o daních z příjmů, tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu)
  • konkrétní podmínky pro OSVČ
 • Příjem žádostí je:
  • do 3.5.2021 za první bonusové období od 1.2.2021 do 28.2.2021,
  • do 1.6.2021 za druhé bonusové období od 1.3.2021 do 31.3.2021,
  • do 1.7.2021 za třetí bonusové období od 1.4.2021 do 30.4.2021.
 • Maximální výše bonusu je v případě společníků s.r.o. a OSVČ až 1 000 Kč za každý den bonusového období. Výše kompenzačního bonusu překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období (typicky důchodci, studenti či osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, které si podnikatelskou činností pouze přivydělávají.
 • V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován pouze z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.
 • V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
 • Žádosti přes webovou aplikaci či je možnost si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu přes www.mojedane.cz nebo e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou.
 • Kompletní informace naleznete na stránkách Finanční správy.

Záruka COVID Sport

 • Záruční program připravovaný Ministerstvo průmyslu a obchodu a ČMZRB.
 • Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou situaci vyvolanou pandemií.
 • Projekt je určen pro následující CZ-NACE:
  • 49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
  • 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání
  • 9311 – Provozování sportovních zařízení
  • 9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)
 • Záruka je za provozní úvěr. Výše tohoto zaručovaného úvěru je max. 15 milionů Kč.
 • Záruka se poskytne až do výše 80 % jistiny s dobou ručení až 3 roky, a to bez poplatků a s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 milionu Kč.
 • Úvěr může být na náklady na energie, nájemné, úhradu dodavatelských faktur, pořízení materiálu, zásob či jiného drobného majetku a na úhradu mezd zaměstnanců.
 • Příjem žádostí je od 1.3.2021 do 31.12.2021.
 • Kompletní informace o výzvě zde.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


SLUTO s.r.o.

SLUTO, účetní firma roku 2019

Jsme účetní a daňová kancelář poskytující služby klientu až za rámec účetnictví, prostřednictvím moderních technologií.