Typy osobnostních testů: Hoganův osobnostní dotazník (HPI)

Typy osobnostních testů: Hoganův osobnostní dotazník (HPI)

K dalším ze série osobnostních testů patří Hoganův osobnostní dotazník (Hogan personality inventory). Tento test hodnotí vaše osobnostní rysy, charakteristiku a vhodnost pro konkrétní pracovní pozici. Zjišťuje a měří sedm základních vlastností člověka, které jsou důležité v zaměstnání a mezilidských vztazích. Provádí se online, výsledky tedy vidíte okamžitě. Skládá se z 206 pravdivých/nepravdivých otázek. Test je časově limitován v délce 30–45 minut. 

HPI vyvinuli manželé Robert Hogan a Joyce Hogan a je navržen tak, aby poskytoval vhled do silných a slabých stránek jednotlivce a potenciálních oblastí rozvoje.


V testu se hodnotí tyto vlastnosti:

◾ Stabilita (sebevědomí, schopnost pracovat pod tlakem)

Systematičnost (sebedisciplina, odpovědnost)

Sociabilita (extraverze, společenskost)

Sebeprosazení (iniciativa, soutěživost, schopnost vůdcovství)

Zvídavost (nápaditost, kreativní potenciál)

Učenlivost (orientace na úspěch, sledování technologií a trendů v oboru)

Kooperativnost (takt, vnímavost, schopnost udržovat vztahy)


HPI obvykle spravují a interpretují vyškolení odborníci, jako jsou licencovaní psychologové nebo odborníci na lidské zdroje. Jednotlivci však mohou HPI využít také jako součást programu rozvoje leadershipu nebo jako součást hodnocení způsobilosti pro danou pracovní pozici. Profesionál poskytne zpětnou vazbu jednotlivci na základě jeho skóre, zdůrazní silné stránky a vlastnosti, potenciální oblasti pro rozvoj a jak pracovat na zlepšení svých slabších stránkách.

Výhody použití HPI

Jednou z hlavních silných stránek HPI je jeho schopnost předvídat pracovní výkon. Jedná se totiž o spolehlivý prediktor pracovního výkonu, zejména v povoláních, která vyžadují vysokou úroveň mezilidské interakce, jako je prodej a management. HPI je také užitečné při identifikaci jednotlivců, kteří mohou být ohroženi kontraproduktivním pracovním chováním, jako je absence, fluktuace a špatný pracovní výkon.

HPI je také široce používán v rozvoji leadershipu. Hodnocení totiž může poskytnout cenný vhled do vedoucího potenciálu jednotlivce a identifikovat oblasti pro zlepšení. Pochopením svých silných a slabých stránek pak mohou jednotlivci pracovat na efektivnějším stylu vedené a zlepšit svůj celkový výkon v této oblasti. 

Další výhodou HPI je jeho schopnost poskytnout vhled do mezilidských vztahů jednotlivce. Testování může identifikovat potenciální oblasti konfliktu a navrhnout strategie pro zlepšení komunikace a spolupráce, což je užitečné zejména v týmovém prostředí a budování efektivnějších týmů, kde je pro úspěch rozhodující právě efektivní komunikace a spolupráce.

Nevýhody testu HPI

Navzdory mnoha výhodám má HPI i svá kritická místa. Jelikož byl vyvinut v západním kulturním kontextu, nemusí být v tomto ohledu kulturně vyvážený, což může přinést nepřesné nebo neúplné hodnocení pro jednotlivce z nezápadních kultur.

HPI je profesionálně spravovaný nástroj na hodnocení, což znamená, že jeho používání může být nákladné, a to může omezit jeho dostupnost pro firmy s omezenými zdroji.

Test navíc neměří aspekty osobnosti, jako je emoční inteligence nebo spiritualita. Zároveň test spoléhá na to, jak sami jednotlivci představí své osobnostní rysy a záměrně se tak prezentují v pozitivnějším světle, což může vést ke zkreslení odpovědí.

Jak s HPI pracovat?

Test neslouží k jednorázovému hodnocení, ale spíše jde nástroj, který lze v průběhu času použít ke sledování změn a vývoje, navíc v různých fázích kariéry jednotlivce. Jedině tak je možné sledovat pokrok a identifikovat oblasti pro další růst. Navíc je vhodný pro organizace, které chtějí porozumět osobnostním rysům a charakteristikám jednotlivců, činit lepší rozhodnutí o náboru nebo povýšení a rozvíjet efektivnější fungování managerů a jednotlivých týmů.

Pro správnou interpretaci výsledků je důležité postupovat eticky, opatrně a s ohledem na individuální rozdíly a kulturní kontext. Zároveň je třeba zvážit i další nástroje nebo přístupy hodnocení, které mohou lépe vyhovovat konkrétním potřebám. 

K HPI je celkově důležité přistupovat s otevřeným a reflexivním myšlením. Jednotlivci by měli být ve svých odpovědích upřímní a vnímaví ke zpětné vazbě. Cílem HPI není označovat nebo kategorizovat jednotlivce, ale spíše poskytnout náhled na jejich jedinečné osobnostní rysy a charakteristiky a na to, jak je mohou využít k úspěchu. Což ve výsledku může vést ke zvýšení jejich sebevědomí, sebedůvěry a celkového úspěchu.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.