Co vás čeká na Úřadu práce: zásadní otázky a praktické rady

Co vás čeká na Úřadu práce: zásadní otázky a praktické rady

Ztráta zaměstnání může přijít nečekaně, a to kdykoliv během vaší kariéry. Podáte nebo dostanete výpověď a z nenadání jste bez práce a pravidelného příjmu. V takovém případě se můžete přihlásit na Úřad práce. Ten však mnohým nahání strach. Máme pro vás několik tipů, jak se nebát neznámého a co vše je potřeba splnit a na co nezapomenout.

Úřad práce (ÚP)

Jeho hlavní činností je poskytovat informace z oblasti pracovního trhu, evidovat uchazeče o zaměstnání a zprostředkovávat volná pracovní místa, a to jak v České republice, tak v Evropské unii. Díky ÚP se lze také přihlásit na nejrůznější rekvalifikační kurzy a školení. Díky evidenci na ÚP můžete získat podporu v nezaměstnanosti, a navíc za vás stát hradí zdravotní pojištění. Tato evidence se vám také započítává důchodového pojištění (ale maximálně 1 rok + dobu, kdy jste pobírali podporu). 

KDY se registrovat na ÚP

Na ÚP se může přihlásit osoba, která nemá žádný pracovně-právní vztah ani příjem a současně si hledá zaměstnání (nevztahuje se na studenty).

Pokud zvažujete přihlášení na Úřad práce po ukončení vašeho pracovního poměru, musíte tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů, aby vám plynule navazovala podpora v nezaměstnanosti (PvN) na vaše poslední zaměstnání. Registrace se pak řeší zpětně. Pokud je tedy vaše výpověď ze zaměstnání uvedena k 15. dni v měsíci, evidování budete od 16. dne, přestože jste se dostavili na ÚP 18. dne v měsíci.

V případě, že tak neučiníte, každý den, který bude mezi obdobím posledního zaměstnání a evidencí na Úřadu práce, si budete muset jako samoplátce hradit zdravotní pojištění. Stejně tak v případě, že jste nezaměstnaní a registraci na Úp nezvažujete. Pokud se ale evidujete, je dobré neotálet, vyhnete se zbytečným starostem. Zásadní je to také pro ženy, které v budoucnu budou čerpat mateřskou. Každý den se započítává a díky včasné evidenci vám nevyjde ani den nazmar.

Ve chvíli, kdy po ukončení posledního pracovního poměru zvažujete registraci na ÚP a budete žádat o PvN, ujistěte se, že všechny vaše předchozí smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, máte ukončené. Pokud ne, vše si dejte i zpětně do pořádku. Ani během pobírání PvN nesmíte nikde podepisovat žádné smlouvy o zaměstnání. Ve chvíli, kdy toto zanedbáte, může být proti vám i zpětně zahájeno správní řízení, budete sankciováni a donuceni podporu i za uběhlé měsíce vrátit. Dále si pak koledujete o vyřazení z evidence. 

Více informací o podpoře a tom, na co má uchazeč o zaměstnání právo a v jakých případech se nemůžete zařadit do evidence, se dozvíte v Základním poučení uchazeče o zaměstnání.

JAK se registrovat na ÚP

V prvé řadě je potřeba vyplnit všechny potřebné formuláře. To můžete provést online prostřednictvím webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádost o podporu v nezaměstnanosti požaduje informace o žadateli a způsob výplaty PvN, údaje o posledním ukončeném zaměstnání, znalosti a odbornosti uchazeče a obor, ve kterém chce hledat nové zaměstnání a další údaje o kvalifikaci nebo zdravotním omezení.

Pokud nemáte zajištěnou Identitu občana – bankovní identitu, eObčanku, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, datovou schránku ani uznávaný elektronický podpis, formuláře si i tak můžete předvyplnit a donést na ÚP již podepsané. Ušetříte si čas ve frontách a ručnímu vyplňování formulářů na místě.

K podané žádosti o PvN, ať už elektronicky nebo osobně, budete dále potřebovat tyto dokumenty:

◼ Evidenční list důchodového pojištění (zpravidla ze dvou posledních let)

Zápočtový list z posledního zaměstnání (tzv. Potvrzení o zaměstnání), kde zaměstnavatel uvede konkrétní dobu trvání pracovního poměru, údaje o výši průměrného výdělku a údaje o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na PvN

Doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti

U OSVČ potvrzení trvání účasti na důchodovém pojištění a vyměřovací základ pro pojistné a sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku (pokud není součástí zápočtového listu)

další potvrzení pro účely posouzení nároku na PvN (pracovněprávní vztah nebo služební poměr) a potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného

Při osobním podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, které je souběžné s žádostí o PvN, budete potřebovat následující:

Doklad k ověření totožnosti, státního občanství a místa trvalého pobytu (občanský průkaz)

Doklad o ukončení zaměstnání (zápočtový list), o ukončení OSVČ nebo o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání (diplom, maturitní vysvědčení aj.)

Potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku / OSVČ dokládá potvrzení o vyměřovacím základu

Doklad o zdravotním omezení ve formě lékařského posudku

◼ Doložit výkon činnosti a výši odměny, pokud vykonáváte pracovní činnost, která nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tzv. nekolidující zaměstnání (výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy)

Některé z dokumentů se od května 2022 automaticky stahují ze Správy sociálního zabezpečení (OSSZ), kam je zaměstnavatel povinen je ukládat. Vše tedy případně zkonzultujte dle konkrétní situace s vaším referentem.

Veškeré služby spojené s evidencí na Úřadu práce jsou bezplatné.

KDE se registrovat na ÚP

Již neplatí, že žadatel spadá pod takový ÚP, který je příslušný podle jeho trvalého bydliště. Aktuálně se můžete registrovat i v místě, kde se právě zdržujete. Veškerá pracoviště naleznete dle okresů na webu www.uradprace.cz. Nyní lze také evidenci zprostředkovat online.

Využijte podporu v nezaměstnanosti

O PvN může zažádat každý, kdo za poslední 2 roky odváděl důchodové pojištění, a to nejméně v délce 12 měsíců. Její výše se pak vypočítává dle toho, kolik jste si vydělávali v posledním pracovně-právním vztahu. Ohlídejte si, abyste měli ve výpovědi nebo dohodě o ukončení pracovního poměru uvedeny důvody. Pokud vás propustil zaměstnavatel, PvN vypočítává následovně:

◼ první 2 měsíce 65 % předchozího čistého průměrného výdělku,

další 2 měsíce 50 %,

po zbytek podpůrčí doby 45 %.

Pokud jste výpověď podali sami, bude podpora snížená. Platí, že po celou dobu bude podpora ve výši 45 % předchozího čistého průměrného výdělku.

Co je nutné dodržovat?

Termíny. Ať už vše řešíte osobně nebo online formou. Pokud formuláře odevzdáváte osobně, na první schůzku se nemusíte nijak registrovat. Dostavte se na Úřad práce, kde si možná vystojíte frontu u evidence. Tam vás přiřadí ke konkrétnímu úředníkovi. Tomu poté předáte všechny vyplněné žádosti doplněné potřebnými dokumenty. Referent vám založí profil a zahájí proces správního řízení, které je nutné pro posouzení a registraci do evidence. Sjedná vám termín příští schůzky, na které podepíšete Oznámení o podpoře v nezaměstnanosti. Zde bude vyčíslena PvN a to v konkrétních částkách na celou podpůrčí dobu.

Dále vás úředník pozve na Informační schůzku pro nové uchazeče o zaměstnání a sjedná první schůzku s vaším osobním referentem. Ten s vámi vytvoří kariérní profil, řeší s vámi vaši situaci a pomáhá hledat práci.

Všechny dané termíny a schůzky je nutné dodržovat. Kdykoliv vás referent požádá o zaslání dalších dokumentů, s ničím neotálejte a vše doložte. Pokud se nemůžete dostavit na sjednanou schůzku, včas o tom referenta informujte a následně doložte potřebný doklad, který potvrdí vaši nepřítomnost – může se jednat o nemoc, účast na pracovním pohovoru, dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny apod. Je nutné, abyste se dostavili osobně nejpozději následující úřední den po plánovaném termínu.  

Dále je nutné osobně projednat, nejpozději však do 3 pracovních dnů, vystavené doporučenky, tedy doporučení na pracovní pohovor do zaměstnání, které vystavuje ÚP. Odmítnout doporučené zaměstnání můžete pouze z vážných důvodů, jako je například váš zdravotní stav, nezbytná osobní péče o dítě do 4 let, péče o fyzickou osobu závislou na pomoci druhé osoby nebo závažné osobní důvody – mravní, etické, náboženské atd. Ve chvíli, kdy neudáte některé ze závažných důvodů (s daným potvrzením o této skutečnosti), můžete být sankčně vyřazeni z evidence ÚP. 

Pokud vám lékař stanovil pracovní neschopnost, je opět potřeba dodržovat stanovený režim – zdržovat se na adrese uvedené v potvrzení, dodržovat rozsah povolených vycházek a umožnit ÚP kontrolu dodržování režimu. Dále je nutné o této situaci opět informovat referenta, a to do 3 kalendářních dnů od vystavení neschopenky.

V momentě, kdy nebudete s ÚP spolupracovat, nebude spolupracovat ani on s vámi a můžete tak být vyřazení z evidence. Ta dle závažnosti může trvat od tří do šesti měsíců, než se budete moci registrovat znovu. S vyřazením z evidence samozřejmě přicházíte jak o PvN, tak o zajištění platby zdravotního pojištění.

Sledujte pracovní nabídky 

Pokud se vám nedaří najít vhodné zaměstnání na běžných pracovních portálech, LinkedIn, sociálních sítích ani když se aktivně ptáte ve vašem okolí a mezi známými, můžete zavítat i na úřední desku ÚP, která nabízí volná místa napříč obory i místy výkonu práce.

Kdy se odhlásit z ÚP

Jakmile si najdete práci, a to písemně do 8 dnů, nejpozději však dnem vzniku pracovního poměru (den vzniku = den nástupu do práce). Referent vás vyřadí z evidence a připraví všechny potřebné dokumenty k nástupu do nové práce.

Obecně také platí, že jste povinni Úřad práce informovat o všech změnách, které se týkají vašich pracovně-právních vztahů.

Důležité otázky na závěr

Na ÚP se mohu evidovat pouze jako zaměstnanec?

Ne. Evidenci na Úřadu práce i podporu v nezaměstnanosti mohou využívat také OSVČ. Nejprve je však nutné přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost, což můžete učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě. Dále musíte tuto změnu nahlásit na OSSZ, a to do osmého dne měsíce, který následuje po tom, co jste činnosti přerušili nebo ukončili, dále také na vaši zdravotní pojišťovnu, a to do osmi dnů od ukončení živnosti. Nezapomeňte ani na finanční úřad – zde musíte přerušení nebo ukončení činnosti hlásit do 15 dnů

Jaká je maximální doba evidence na ÚP?

Tzv. podpůrčí doba se stanovuje dle věku:

◼ 5 měsíců pro osoby mladší 50 let

8 měsíců, pokud je vám 50-55 let

11 měsíců pro osoby starší 56 let

Mohu být vyřazen z ÚP?

Ano. A to i „zpětně“. Ve chvíli, kdy pobíráte podporu, můžete být sankciování a peníze budete muset vrátit, a to za celou dobu vaší evidence. Důvody, které k této situaci mohou vést jsme uvedli v několika příkladech výše. Dalšími důvody může být neoznámení denního studia, zahájení samostatné výdělečné činnosti, zrušení souhlasu se zpracování osobních údajů nebo odmítnutí vyšetření zdravotního stavu. Další odůvodnění si můžete přečíst na webu Úřadu práce.

Mohu si během evidence na ÚP hledat sám práci?

Ano a velmi to doporučujeme. V dnešní době je možností několik, a proto je spíše pravděpodobné, že si práci najdete sami, než že ji za vás najde Úřad práce.

Mohu si během evidence na ÚP něco přivydělat?

Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, tak ne. Ve chvíli, kdy si například najdete brigádu, tzv. nekolidující zaměstnání (které jste povinni ÚP nahlásit), pozastaví se vám výplata PvN. Pokud se vám však brigáda vyplatí více než podpora, je možné si přivydělávat pouze na dohodu o pracovní činnosti. DPP už podepisovat v tomto případě nejde. Výše vašeho hrubého výdělku na DPČ zároveň nesmí překročit polovinu minimální mzdy.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.