Co vám nabídne Úřad práce?

Co vám nabídne Úřad práce?

V jednom z předchozích článků jsme se zaměřili na to, jak postupovat při registraci na Úřadu práce, na co nezapomenout, čeho se nebát a na co si naopak dát pozor. V tomto se podíváme naopak na to, jak můžete svoji evidenci na ÚP využít ve svůj prospěch a jaké služby svým uchazečům o zaměstnání ÚP nabízí. A pozor! Všechny tyto služby jsou navíc zdarma.

1. Nabídka práce

Pokud se vám nedaří najít vhodné zaměstnání na běžných pracovních portálech nebo sociálních sítích, ani když se aktivně ptáte ve vašem okolí a mezi známými, můžete zavítat na úřední desku ÚP, která nabízí volná místa napříč obory i místy výkonu práce. O některých pozicích vám může říct také vaše referentka, ale v dnešní době je to spíše ojedinělé. Nezapomeňte však, že pokud se tak stane, jste povinni tyto doporučenky osobně projednat, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. 

Odmítnout doporučené zaměstnání můžete pouze z vážných důvodů, jako je například váš zdravotní stav, nezbytná osobní péče o dítě do 4 let, péče o fyzickou osobu závislou na pomoci druhé osoby nebo závažné osobní důvody – mravní, etické, náboženské atd. Ve chvíli, kdy neudáte některé ze závažných důvodů (s daným potvrzením o této skutečnosti), můžete být vyřazeni z evidence ÚP.

2. Vlastní inzerát 

Kromě hledání vhodných pozic na úřední desce si můžete na webu ÚP vystavit také svůj inzerát v podobě životopisu, ve kterém představíte své zkušenosti, dovednosti a schopnosti. Firma vás poté může přímo kontaktovat, pokud odpovídáte profilu zaměstnance, kterého hledají. 

Tvorba tohoto inzerátu je jednoduchá a záleží na vás, co v něm uvedete. Jakmile ho však uložíte a nejste přihlášeným uživatelem, není možné se k němu vrátit a upravit ho. Pečlivě proto vyplňte vše podstatné. Určitě nezapomeňte zmínit, jaké jsou vaše odbornosti, stupeň vzdělání a v jakém oboru se chcete dále učit a rozvíjet. 

Zaměstnavatelé také ocení, když můžete vyhovět nárokům na pracovní dobu, požadovaný zdravotní stav nebo konkrétní kompetence, včetně jazykových znalostí. Pokuste se proto zahrnout všechny tyto detaily. Především nezapomeňte na způsob, jakým vás zaměstnavatel může kontaktovat - uveďte tedy telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud chcete připojit také motivační dopis, ale nevíte, jak na něj a co by v něm nemělo chybět, přečtěte si tento článek

3. Rekvalifikační kurzy

Žádost o rekvalifikaci může podat každý uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který je evidovaný na ÚP. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních teoretických i praktických zkušeností, včetně jejich udržování nebo obnovování. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadního kvalifikačního i zdravotního stavu uchazeče. Zároveň je nutné mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady, jako je například stupeň vzdělání.

Rekvalifikační kurz vám může být schválen, pokud je považován za potřebný. A to ve chvíli, kdy vám vaše dosavadní kvalifikace neumožňuje získat vhodné pracovní místo. Výsledkem absolvování kurzu je reálná šance získat zaměstnání. Konkrétní kurz si můžete zabezpečit sami. Vybírat můžete například v Databázi dalšího profesního vzdělávání. K žádosti je nutné doložit, o jaký druh pracovní činnosti se chcete po dokončení kurzu ucházet a v jakém zařízení rekvalifikace proběhne.

Pokud s ÚP uzavřete písemnou dohodu ještě před začátkem kurzu, hradí vám jeho náklady. Dále vám mohou být poskytnuty příspěvky na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací, např. jízdné nebo pojištění pro případ škody. Částka pro jednoho uchazeče je stanovena Úřadem práce maximálně na 50 000 Kč. Využít ale tuto částku můžete až v období tří let. Pokud však rekvalifikaci nedokončíte nebo odmítnete nastoupit do zaměstnání odpovídající nově získané kvalifikaci, máte povinnosti veškeré náklady za kurz plně uhradit.

Úřad práce nabízí kurzy také pro zaměstnavatele, jejichž pracovníci potřebují rekvalifikaci. ÚP pak plně nebo částečně hradí náklady spojené se získáním, zvýšením, rozšířením nebo prohloubením dosavadní kvalifikace zaměstnanců v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění. Přestože může rekvalifikace probíhat v rámci pracovní doby, po tuto dobu ÚP nehradí náhradu mzdy ani žádné další náklady, včetně cestovného nebo pořízení ochranných prostředků.

4. Projekty Evropského sociálního fondu

Při evidenci na Úřadu práce se můžete zapojit i do několika projektů, které celorepublikově pořádá Evropský sociální fond. Zaměřuje se především na podporu dlouhodobě evidovaných uchazečů, ale i na mladé uchazeče o zaměstnání nebo na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce. Všechny projekty jsou vypsané na webu Úřadu práce zde.

5. Mezinárodní služba EURES a EUROPASS

Po připojení České republiky k Evropské unii v roce 2004 se stal ÚP součástí sítě EURES (EURopean Employment Services). Jejím základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil do zahraničí a poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob v rámci Evropy. Poskytování služby je umožněno dvěma způsoby: 

◼ využití databáze přístupné na Evropském portále pracovní mobility,

◼ využití informačních a poradenských služeb nabízených EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, kteří působí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích ÚP ČR.

EURES funguje ve všech 27 členských státech EU, a také na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a prostřednictvím bilaterálních smluv také ve Švýcarsku.

Všechna volná pracovní místa v zahraničí pak můžete sledovat ve veřejné databázi v členských státech sítě EURES. Pro vyhledávání odpovídajících pozic je dobré upřesnit hledání pomocí požadované profese i země. Opět lze vytvořit vlastní profil uchazeče o zaměstnání a vložit profesní životopis. V případě, že zvažujete práci v zahraničí, určitě si nezapomeňte pročíst také životní a pracovní podmínky v jednotlivých členských státech. Dozvíte se, jaký je systém sociálního zabezpečení nebo pracovních smluv, jak vypadá místní trh práce a daňová problematika nebo jaké jsou administrativní postupy při nástupu do zaměstnání.

V zahraničí můžete prostřednictvím EURES využít také možnosti studia. K tomu slouží projekt EUROPASS, který pomáhá studentům, pracovníkům a uchazečům o zaměstnání vyhodnotit dosavadní dovednosti a zkušenosti, nabízí individualizované a důvěryhodné možnosti vzdělávání i pracovní nabídky v celé Evropě, pomůže vytvořit životopis i motivační dopis a nabízí kontakty a přesně informace v oblasti vzdělávání v zahraničí.

6. Příspěvek na dojížďku

Ve chvíli, kdy jste vedeni na ÚP a jednáte o nástupu do nového zaměstnání mimo vaše město, můžete zažádat o tzv. příspěvek na dojížďku. Ten slouží k tomu, aby částečně pokryl náklady na vaše dojíždění za prací. Pokud tedy tento příspěvek ve formě benefitu nedostanete od samotného zaměstnavatele, určitě si zjistěte více informací na ÚP a písemně sjednejte žádost.

Příspěvek je proplácen po sjednanou dobu a to za měsíce, kdy prokážete měsíční vyúčtování mzdy, že do zaměstnání v tomto měsíci dojíždíte a že vaše hrubá mzda nepřesáhla 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku (dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí). Zároveň musíte mít v pracovní smlouvě nebo v rozhodnutí o přijetí sjednáno konkrétní místo výkonu práce a dobu trvání pracovního poměru více než 6 měsíců. Při podání žádosti nezapomeňte doložit:

◼ doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu,

◼ potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemáte v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

◼ potvrzení své zdravotní pojišťovny, že nemáte nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

◼ potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemáte nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

7. Individuální poradenství

Úřad práce nabízí zdarma skupinové, tak i individuální poradenství, a to všem uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Referenti tak nabízejí pomoc při hledání nové práce i rekvalifikačních kurzů, pomáhají s tvorbou osobní dokumentace nebo zlepšovat komunikační dovednosti. Můžete tak využít pomoc při sepisování životopisu a motivačního dopisu, připravit se na pohovor, seznámit se s možnostmi studia nebo využitím internetu při hledání práce, případně se poradit při volbě a změny povolání.

Tip na závěr

V neposlední řadě nezapomeňte na samotnou podporu v nezaměstnanosti. O tu může zažádat každý, kdo za poslední 2 roky odváděl důchodové pojištění, a to nejméně v délce 12 měsíců. Podporu můžete využívat i ve chvíli, kdy absolvujete rekvalifikační kurz. Výše PvN se pak vypočítává dle toho, kolik jste si vydělávali v posledním zaměstnání. Tuto dobu pak můžete alespoň věnovat hledání vysněné kariéry nebo investovat do vzdělávání a získat potřebnou odbornost nebo certifikaci pro získání lepšího pracovního místa. Držíme palce!

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.