Typy osobnostních testů: Myers-Briggs (MBTI)

Typy osobnostních testů: Myers-Briggs (MBTI)

V jednom z předchozích článků jsme se zaměřili na hodnotící testy a úkoly, které recruiteři využívají ve výběrovém řízení. Osobnostní testy na pohovorech mohou zase určit, do jaké míry se vaše charakterové rysy hodí pro konkrétní pracovní pozici. Zároveň posuzují pravděpodobnost, že se vám na konkrétní pozici bude z dlouhodobého hlediska líbit. Testy vyhodnocují například přesvědčení, komunikační styl, pracovní morálku, mezilidské, týmové a vůdčí schopnosti i to, jak reagujete na různé situace. Dnes se podíváme na jeden z těch nejpoužívanějších:

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Metodika rozlišuje typy lidí dle čtyř základních osobnostních rysů:

◾ Extraverze (E) a Introverze (I)

Smysly (S) a Intuice (N)

Myšlení (T) a Cítění (F)

Usuzování (J) a Vnímání (P)

Princip tohoto modelu je veskrze jednoduchý (a možná i proto je tak oblíbený). Každý člověk má podle jeho teorie čtyři dominantní rysy (vždy jeden z protikladů), které dohromady vypovídají o jeho osobnosti, kariérních předpokladech, ale také jednání v rámci vztahů, jak komunikuje, pracuje nebo přijímá informace. Tak jako u všeho, i u tohoto modelu najdeme pozitiva a negativa:

Pozitiva modelu

MBTI je široce používaný a dobře známý, což usnadňuje jeho správu a interpretaci.

Vychází z díla Carla Junga, což mu dává určité teoretické základy v psychologii.

Může být užitečným nástrojem pro identifikaci silných a slabých stránek kandidátů.

Může pomoci identifikovat jednotlivce, kteří se hodí pro určité role nebo pracovní prostředí.

Negativa modelu

Některé výzkumy naznačují, že MBTI nemusí nutně předpovídat pracovní výkon nebo úspěch.

Je založen na sebehodnocení, takže může být zaujatý nebo zkreslený vlastním sebeobrazem.

Nebere v úvahu další důležité faktory, které mohou ovlivnit pracovní výkon, jako jsou dovednosti, zkušenosti a vzdělání, ale třeba i firemní kultura.

Kritici MBTI modelu vyčítají až přílišné zjednodušování osobnosti jednotlivce a zároveň nedostatečné zohlednění kulturních rozdílů.

Pokud byste chtěli vyzkoušet oficiální variantu v angličtině, test najdete na webu https://www.16personalities.com. Skládá z 93 otázek, každá zhruba o dvou větách. Vždy vybíráte tu odpověď, která vás nejlépe vystihuje. Po testu vám vyjde jeden z 16 možných typů osobností:

ISTJ: Praktický, uspořádaný a zodpovědný. Jsou spolehliví a výkonní a cení si tradice a stability.

ISFJ: Ohleduplný, starostlivý a praktický. Jsou vstřícní a citliví k potřebám druhých a cení si harmonie a stability.

INFJ: Idealistický, kreativní a hluboce empatický. Jsou bystří a introspektivní a cení si smyslu a účelu.

INTJ: Analytický, nezávislý a vizionářský. Jsou inovativní a strategicky myslící a oceňují kompetence a nezávislost.

ISTP: Praktický, praktický a nezávislý. Jsou přizpůsobiví a flexibilní a oceňují svobodu a autonomii.

ISFP: Kreativní, citlivý a spontánní. Jsou soucitní a přizpůsobiví a cení si harmonie a osobní svobody.

INFP: Idealistický, empatický a otevřený. Jsou nápadití a flexibilní a cení si osobního růstu a autenticity.

INTP: Analytický, zvědavý a nezávislý. Jsou inovativní a otevření a oceňují znalosti a intelektuální nezávislost.

ESTJ: Praktický, organizovaný a rozhodný. Jsou výkonní a odpovědní a oceňují efektivitu a strukturu.

ESFJ: Vřelý, přátelský a organizovaný. Jsou vstřícní a svědomití a oceňují harmonii a spolupráci.

ENFJ: Charismatický, empatický a vizionářský. Jsou vůdci a motivátory a oceňují osobní růst a rozvoj.

ENTJ: Sebevědomý, strategický a vizionářský. Jsou vůdci a inovátoři a oceňují kompetence a ambice.

ESTP: Praktický, spontánní a orientovaný na akci. Jsou přizpůsobiví a vynalézaví a oceňují svobodu a flexibilitu.

ESFP: Odchozí, přátelští a spontánní. Jsou energičtí a společenští a oceňují harmonii a zábavu.

ENFP: Kreativní, otevřená a přizpůsobivá. Jsou flexibilní a zvědaví a cení si osobního růstu a autenticity.

ENTP: Inovativní, zvědavý a nezávislý. Jsou nápadití a přizpůsobiví a oceňují znalosti a intelektuální nezávislost.

Ať už váš pohovor dopadne jakkoliv, zjistit svůj typ osobnosti pro vás může být užitečné v mnoha ohledech. Nově nabytého sebepoznání můžete využít například k:

◾ Pochopení vašich silných a slabých stránek: Znalost typu vaší osobnosti vám může pomoci porozumět vašim přirozeným schopnostem a oblastem růstu. Pokud jste například introvertní myslitel (INTJ), můžete vynikat v nezávislém řešení problémů a strategickém plánování, ale můžete mít problémy se socializací nebo prací ve vysoce strukturovaném prostředí.

◾ Identifikaci kariérních cest, které jsou pro vás vhodné: Například extrovertní a intuitivní člověk (ENFJ) se může dobře hodit pro kariéru učitele nebo sociální práce, zatímco introvertní myslitel (INTJ) může být vhodnější pro kariéru ve výzkumu nebo inženýrství.

◾ Zlepšení komunikace a vztahů: Porozumění typu vaší osobnosti vám může pomoci i v komunikaci s ostatními, což může být užitečné při zlepšování vašich vztahů s přáteli, rodinou a kolegy. Pokud jste například introvertní a empatický (INFJ), můžete být citlivější k emocím ostatních lidí a můžete raději vést hluboké osobní rozhovory, zatímco pokud jste extrovertní myslitel (ENTJ), jste pravděpodobně asertivnější a přímější ve vašem stylu komunikace.

◾ Osobní růst a rozvoj: MBTI model vám může pomoci identifikovat oblasti osobního růstu a rozvoje. Pokud jste například introvertní a přemýšliví (ISTP), můžete se zaměřit na rozvoj svých sociálních dovedností a emoční inteligence, zatímco pokud jste extrovertní s dobrou intuicí a otevřenou myslí (ENFP), můžete se zaměřit na rozvoj svých plánovacích a organizačních dovedností.


Přestože je MBTI široce používaným nástrojem pro hodnocení osobnosti, je důležité si uvědomit jeho různá omezení. Zároveň recruiteři, kteří nemají dostatečné psychologické znalosti a pozadí, mohou s větší pravděpodobností nesprávně interpretovat výsledky testu, přehnaně zobecňovat nebo přehlížet jiné důležité faktory. Proto je důležité při používání MBTI v kontextu rozhodování o náboru nebo povýšení postupovat opatrně a kromě osobnostních rysů vzít v úvahu i další faktory. Pokud vás tedy někdo nepřijme pouze na základě výsledků vašeho osobnostního testu, nezoufejte, na takovém místě stejně pracovat nechcete. :)

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.