Typy osobnostních testů: Pracovně osobnostní dotazník (OPQ)

Typy osobnostních testů: Pracovně osobnostní dotazník (OPQ)

K jednomu možná z méně známých testů patří pracovně (profesně) osobnostní dotazník OPQ (Occupational Personality Questionnaire). Hodnotí několik dimenzí lidské osobnosti pomocí tzv. nucené volby. Určuje, jak mohou vaše osobnostní charakteristiky ovlivnit váš výkon a dlouhodobý potenciál pro konkrétní pracovní pozici, jaké jsou vaše vztahy s lidmi, styl myšlení, pocity a emoce a jak vás tyto rysy pravděpodobně ovlivní ve výkonu a v chování na pracovišti. Nejčastěji se používá právě během výběrového řízení a v náborovém procesu.

OPQ byl poprvé vyvinut na počátku 80. let 20. století společností Saville & Holdsworth Ltd, britskou firmou, která se specializuje na nástroje psychometrického hodnocení. Od té doby byl OPQ několikrát aktualizován a revidován, aby odrážel změny na pracovišti a pokroky v oblasti psychologie.

Test je založen na pětifaktorovém modelu osobnosti (Big Five), což je široce přijímaná teorie v psychologii, která naznačuje, že existuje pět širokých dimenzí osobnosti:

▪️ otevřenost vůči zkušenosti (openness to experience) – popisuje oblast otevřenosti, zvídavosti, originality, kreativity a intelektu 

▪️ svědomitost (conscientiousness) – sebekontrola, organizace a realizace úkolů a vlastnosti spojené se spolehlivostí, výkonem, spořádaností a cílevědomostí

▪️ extraverze (extraversion) – zaměřuje se na rozdíly v sociabilitě a aktivitě lidí – na míru společenskosti, komunikativnosti, výmluvnosti, přátelskosti, sebejistoty, aktivity, energie a optimismu

▪️ přívětivost (agreeableness) – ochota pomáhat druhým, tendence důvěřovat druhým lidem a vyhledávat spolupráci, laskavost, vlídné a citlivé chování k druhým

▪️ neuroticismus (neuroticism) –popisuje, jak každý jedinec prožívá negativní emoce, jako je smutek, obavy, vina, hněv, úzkost, náladovost, vysoký temperament

Tyto dimenze jsou měřeny sérií otázek tak, aby ohodnotily, jak silně souhlasí nebo nesouhlasí s výroky, které se vztahují ke každé dimenzi.

Test zahrnuje 104 otázek a jeho vypracování zabere zhruba 30–40 minut. Každá otázka se skládá ze čtyř tvrzení. Vždy musíte vybrat pouze jedno, které vás nejlépe vystihuje, a druhé, které vás vystihuje nejméně. Jakmile dotazník vyplníte, jsou vaše odpovědi ohodnoceny a porovnány s normativními údaji, aby se určilo skóre v každé dimenzi osobnosti. Výsledkem je zpráva, která shrnuje informace o tom, jaký je váš potenciál napříč univerzálními kompetencemi, jaké jsou vaše silné a rozvojové stránky, typické chování a co může ovlivnit váš pracovní výkon.

Jak výsledky z OPQ využít?

Na pracovišti lze tyto výsledky využít různými způsoby. V náborovém procesu pomáhá identifikovat jednotlivce, kteří se pravděpodobně hodí pro určitou roli nebo organizaci. V rozvojových programech pak pomáhají pracovníkům pochopit jejich silné a slabé stránky a jak vyvinout strategie pro zlepšení jejich výkonu. Výsledky lze použít také k identifikaci oblastí, ze kterých může jednotlivec těžit i v dalším osobnostním rozvoji, zlepšit jejich dovednosti a výkon na pracovišti a v konečném důsledku být prospěšnější pro celou firmu.

Výhody použití OPQ

OPQ je standardizovaný a objektivní nástroj, který může pomoci snížit zaujatost v procesu náboru. A protože jsou všem kandidátům položeny stejné otázky a jsou hodnoceny dle stejných normativních údajů, výsledky jsou pak konzistentní a spravedlivé.

OPQ má navíc vysokou úroveň prediktivní validity, což znamená, že skóre v dotazníku lze použít k predikci pravděpodobného výkonu a chování jednotlivce na pracovišti. Firmám to pak pomáhá o náboru činit informovaná rozhodnutí.

Celé testování je relativně rychlé a snadno zpracovatelné i administrativně, což z něj činí nákladově efektivní nástroj, který mohou firmy v procesu náboru bez problému používat. A jelikož lze test vyplnit i online, může se distribuovat velkému počtu kandidátů současně, což dále snižuje čas a náklady.

Nevýhody OPQ testu

I když má tento osobností test mnoho výhod, je třeba zvážit i některé potenciální nevýhody. Jednou z nich je fakt, že jednotlivci nemusí vždy poskytovat přesné nebo upřímné odpovědi, a naopak odpovídají způsobem, o kterém věří, že je jako osobnosti vykreslí dobře.

Jelikož byl OPQ vyvinut ve Spojeném království, nemusí být kulturně vhodný nebo relevantní ve všech zemích nebo regionech. Dále nebere v potaz situační faktory nebo faktory prostředí, které mohou ovlivnit chování jednotlivce na pracovišti. V neposlední řadě může existovat riziko nadměrného spoléhání na tyto výsledky a tím pádem přehlížet důležité aspekty chování, jako jsou zkušenosti, dovednosti nebo kvalifikace.

OPQ by neměl být však jediným základem pro rozhodování o přijímání uchazečů do zaměstnání. Jako ve všech ostatních případech by měl být test spravován a interpretován vyškolenými odborníky, aby bylo zajištěno přesných a spolehlivých výsledků a zamezilo se zneužití hodnocení, které může vést až k diskriminaci určitých skupin a může mít právní a etické důsledky.

Jaké další typy testů je vhodné při výběrovém řízení použít?

▪️ Myers-Briggs (MBTI)

▪️ Typologie osobnosti DiSC

▪️ Profil Caliper

▪️ Hoganův osobnostní dotazník (HPI)

Mnoho zaměstnavatelů si také vytváří poměrné nákladné vlastní testy osobnosti a používají je ke klasifikaci hodnot, zájmů a pracovní morálky kandidátů, a aby posoudili jejich způsobilost pro danou práci. Osobnostní testy jsou také jedním z nejoblíbenějších online testů, které jsou běžně na webu k sehnání i zdarma. Před hledáním práce se určitě nebojte jeden takový vyzkoušet. Může vám poskytnout cenný pohled na vaše silné stránky, dovednosti a další vrozené schopnosti, které na dané pozici maximálně využijete.

Důležité také je, že u těchto testů nemá smysl lhát. Snadno a rychle se ve vašich odpovědích dají nalézt nesrovnalosti. Pokud budete odpovídat tak, jak si myslíte, že je správné, můžete tím zamezit odpovědím, které by skutečně ukázali, kdo jste a do jaké míry byste se na pozici hodili. Osobnostní testy nemají správné a špatné odpovědi. Vždy k nim proto přistupujte zodpovědně a upřímně.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.